Yatay Geçiş Şartları 2013

 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde örgün öğretimden ikinci öğretim ve ön lisans ve lisans programları arasında yatay geçişlerde esneklik sağlayan yönetmelik taslağı hazırladı.

Taslağa göre, üniversite öğrencileri örgün öğretimden ikinci öğretime, öğretim ücreti farkını ödemek koşuluyla yatay geçiş yapılabilecekler.

Yorum kısmında soru ve cevaplarınızı paylaşarak birbirinize yardımcı olabilirsiniz!

Önemli Not: YÖK’ün yatay geçişle ilgili yaptığı tüm açıklama aynen aşağıdaki yazımızda mevcuttur. Konu çok uzun gelebilir tavsiyemiz tamamını okumanız. Zamanım yok diyorsanız, kırmızıyla yazılmış başlıklara bakıp, öğrenmek istediğiniz kısmı okuyabilirsiniz.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarındaki önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki her türlü yatay geçişleri, çift anadal, yandal programları ve kredi aktarımına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Yönetmelikte geçen;

a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

b) Değişim programı: Yurtiçi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

c) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,

ç) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,

d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,

e) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını,

f) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

g) İlgili yönetim kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuarlarda konservatuar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

h) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,

ı) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

i) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,

j) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,

k) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,

l) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen öğrencilerin önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı,

m) Uluslararası ortak diploma programı: Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans veya lisans diploması veren programlarında yürüttükleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programını,

n) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,

o) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

ö) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

p) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Kontenjan

MADDE 5 – (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Geçişler

MADDE 6 – (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.

(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

(4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerince düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. Uygulanacak olan karşılık yöntemi üniversite senatosu tarafından belirlenir.

Sonuçların ilanı ve intibak programı

MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş  (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı

MADDE 9 –

(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.

(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Ortak programdan diploma programlarına geçiş

MADDE 10 – (1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş yapabilmesi için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma programının kontenjanı otuzdan az olmayacak şekilde senato tarafından belirlenir.

(2) Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır.

(3) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden hangisinin uygulanacağı, üniversite senatosu tarafından belirlenir.

(4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğrenim süresine dahildir.

(5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

(4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

(5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.

(10) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

(3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş

MADDE 13 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş

MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal, Yandal ve Kurumlar Arası Kredi Transferi

Çift anadal programı

MADDE 16 – (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Başvuru süresi

MADDE 17 – (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(7) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(9) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.

(10) Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

Yandal programı

MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.

(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

Başvuru süresi MADDE 19 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.

Krediler

MADDE 20 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.

(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.

Mezuniyet

MADDE 21 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.

(5) Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 22 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

(3) Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

Yükseköğretim kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme

MADDE 23 – (1) Örgün öğretim yapan farklı yükseköğretim kurumlarına aynı yarıyılda önlisans ve lisans öğrenci kaydı yaptırılamaz ve öğrenim görülemez.

(2) Yükseköğretim kurumlarında herhangi bir örgün meslek yüksekokulu programına kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları önlisans programından farklı olmak kaydıyla açıköğretim önlisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

(3) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından farklı olmak kaydıyla açıköğretim lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

(4) Örgün meslek yüksekokulu programları öğrencileri veya mezunlarından açıköğretim önlisans programına da kayıt yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş işlemlerinde, mezun olacakları örgün meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programından birini tercih ederler.

(5) Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Özel Durumlar

MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 25 – (1) Değişim programlarına katılıp gittiği yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak için iki yükseköğretim kurumu arasında değişim öncesi ders intibakını öngören protokol imzalanır.

(2) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına devam eden öğrencilerden, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak, bu Yönetmelikteki geçiş şartları çerçevesinde kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.

(3) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları intibak programında alınan dersler ile lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.

(5) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut çift anadal ve yan dal programları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmaya başlanan çift anadal ve yan dal programlarında, ilgili yükseköğretim kurumunun programın açılışında belirlediği esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin kurumlar arası yatay geçişe ilişkin hükümleri 1/6/2010 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür

592 comments to Yatay Geçiş Şartları 2013

 • ayşe

  yatay geçiş için 3. sınıf bittikten sonra 4. sınıfı orada okumak için son sınıfta geçiş yapılabilir mi? bilgisi olan var mıdır?

 • pınar

  Merhaba ben Türk dili ve edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim açıköğretime yatay geçiş yapma şansım var mı ve başarılı olarak geçtiğim derslerden muaf olabilir miyim?

 • esra

  OMÜ Matematik Bölümünden KTÜ Matematik bölümüne yatay geçiş yapılabilir mi?

 • nihal

  Yatay geçiş sonuçları ne zaman açıklanacak bilgisi olan yok mu?

 • h.ü

  Yatay geçiş sonuçları ne zaman açıklanacak.

 • seda

  Mehmet akif ersoy üniversitesi arkeoloji bölümünü kazandım gaziye yada Ankara üniversitesine yatay geçiş için ne yapmam gerek? Yardımcı olun lütfen.

 • byz

  Selam yatay geçiş için gerekli olan transkript disiplin cezası almadıgına dair belge bunları nasıl alabiliriz illa okulumuza gidip almamız mı gerekiyor faks yoluyla flaan alan var mı?

 • Aslı

  Ders içerikleri belgesi nereden alınıyor rektörlükten temin edebilir miyiz?

 • Aslı

  Selam arkadaşlar ben kıbrısta sınıf öğretmenliği 3. sınıfa geçtim, genel ortalamam 3′ üstünde, alttan dersim yok giresun üni, yada ktü ve gaziantep’e başvurmak istiyorum, sizce şansım nedir?

 • aykut karayel

  Şimdi arkadaşlar benim alttan iki dersim var ve ganom 1,85 ama benm yatay geçiş yapmak istediğim üniversitenin taban puanından aldığım ygs puanı daha fazla ve ayrıca yatay geçiş basvuruları bitiyor 10 agustosta ama benim alttan olan dersler için bütünlemelerim var o dersleri vermeden geçiş yapma şansım yüzde kaç onu soracaktım birde bütünlemelere girdikten sonraki transkript ile öncekini değiştirebilir miyim şidmiden teşekkürler.

 • gamze

  Erzurum hukuktayım ortalamam 3.14 trabzon hukuğa geçiş yapma şansım mümkün mü nasıl?

 • ela

  Merhaba ben çukurova hukuk a yatay geçiş yapmak istiyorum öss puanım 455 notum 89.5 sizce geçebilir miyim?

 • Sude

  Merhabalar. Benim ort. 3,63 Gıda Müh. 1. sınıfı bitirdim. Yatay geçiş yapmk istiyorum. Aklımda bir kaç yer var oralara başvurucam ama sizce Çanakkale mi, erz. mu, Tekirdağ mı iyi olur? Acil cevaplarınızı bekliyorum. :S

 • sema

  Arkadaşlar ben bu sene tercih yapıcam hemşirelik yazmayı düşünüyorum ancak aynı fakültede fizyoterapi veya beslenme ve diyetettik varsa yatay geçiş veya çap yapılabiliyormuş. Benim aklıma takılan bu çok riskli mi en önemlisi yatay geçiş veya çap yapılabılıyor mu? Çünkü puanları çok farklı.

 • nursel

  Ya lütfen cevap bekliyorum. Ortalamam 2,62 bölümüm sınıf öğretmenliği Tokat’a geçiş yapma şansım ne?

 • nursel

  Bölümüm sınıf öğretmenliği bu arada arkadaşlar… Görüşlerinizi bekliyorum.

 • nursel

  Merhabalar. Benim ortalamam 2,62. Tokat’a geçiş yapmak istiyorum sizce mümkün mü lütfen cevap bekliyorum? :(

 • ayşe

  Merhaba bu sene dokuz eylül üniversitesi kamu yönetimi 2. öğretimine puanım yetiyor. Yalnız 2. öğretim okumak istemiyorum. Daha sonra normal öğretime geçiş şansım var mı? Teşekkürler.

 • esila

  Sınıf ögretmenliginden pdrye geciş yapmak istiyorum ortalamam 3.5 ama lys puanı önemli ise pdrye yetmiyor araştırıyorum ama tam anlayabilmiş değilim herhangi bir bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

 • şakir

  selam ben geçen sene meslek lisesinden mezun oldum 1 sene ara verdim ve bu sene 2 yıllık okula yatay geçiş yapmak istiyorum herhangi bir engel var mı bilgilendirmenizi önemle rica ederim.

 • selma

  Merhaba ben AÖF Türk dili ve edebiyatı ögrencisiyim 2. sınıfım örgün eğitime geçiş yapmak istiyorum genel not ortalamam 2.86 sizce geçiş yapabilir miyimm? Geçiş yapma şansım var mı? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler…

 • münevver

  Ktü ya başvuru yapmak istiyorum 100’lük sistemde notum 74.9 sizce şansım nedir.

 • özgül şen

  Merhaba anadolu aöf kamu yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim Atatürk aöf halkla ilişkiler bölümüne geçmek istiyorum… 2010 daki yatay geçiş yönetmeliğinde açık ve uzaktan eğitim veren kurumlar arasında yatay geçiş yapılabilir diyor ama ben aynı zamanda bölümde değiştirmek istiyorum bu mümkün müdür? Ya da öncelikle Atatürk üniversitesi açıköğretiminin aynı düzeydeki işletme bölümüne geçip ardından tekrar program değiştirerek halkla ilişkiler yapabilir miyim? Umarım yardımcı olan birileri olur… Teşekkürler.

 • ss

  Anadolu ü. zihin engelliler öğretmenliğine geçmek istiyorum. Ama öss puanım anadolunun taban puanından 15 puan düşük benim 432 anadolunun 447. Bu bi sorun olur mu ortalamam 3.15 geçme ihtimalim var mı yardımcı olursanz sevinirim.

 • sevde

  İnşaat mühendisliği okurken aynı üniversitede kalıp eczacılağa geçiş yapabilir miyim?

  • erge

   Geçiş değilde yan dal yaparak aynı anda aynı ünide iki bölüm okuyabilirsin.

 • ea

  Ben elektrik elektronik muh okuyorum hazırlık okudum konya ve osmangaziye yatay geçiş yapmak istiyorum hazırlık sınavına girecek miyim yine. Hazırlığı geçtim yardımcı olur musunuz lütfen.

 • mete

  Bu geçiş başvuruları başladı mı geç mi kaldım bir yardım edin.

  • ayca

   Yatay geçişler genelde agustosun ilk iki haftası olarak ama üniversite üniversite değişiyor.

 • yusuf

  Bir şey soracağım arkadaşlar. Ben çanakkale onsekiz martta Türkçe öğrtmenliği ikinci öğretim okuyorum ilk senem bitti. 1. dönem ortalamam 2.75 ikinci dönem 2.58. Alttan dersim yok. Akdenize geçmek istiyorum sizce geçme şansım nedir. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 • eren

  Meraba arkadaşlar ben özel üniversite hemşirelik bölümüne gidip 2. yıl yatay geçişle devlet üniversitesine girebilir miyim bilgilendirirseniz sevinirim.

 • ayşe

  Merhaba ya atatürk üniversitesi elektrik elektronik bölümünden gazi üniversitesine geçiş imkanı var mı şartlar ne çok merak ediyorum bilgisi olanlardan rica ediyorum bunu öğrenmeye ihtiyacım var şimdiden teşekkürler…

  • ayca

   Ben de elektrik elektronik muh ögrencisiyim gazide okumak ayrıcalıklı ve zor birde kre sağlam bir dil olacak ortalama 3,50’nın altında olmayacak girebilmek açısından yönetmeliklerde 3 falan derler ama ortalaman çok önemli. Ve bölüm derslerinin çoğu ingilizce.

  • ayca

   Gazı ilk giriş puanına bakıyor.

 • beyza

  Merhaba arkadaşlar. Ben Çankırı Karatekin Üniversitesi İşletme 1 öğrencisiyim. Not ortalama 3.15 alttan dersimde yok. Sizce bu ortalamayla geçiş yapma şansım var mıdır? Ayrıca bazı üniversiteler öss puanı istiyor. Burası da istiyor mu ki?

 • öznur

  Merhaba ben Gaziosmanpaşa üniversitesi pdr bölümünde okuyorum 2. sınıfa geçtim ikinci öğretimim 2. dönemki ortalamam 85.77 iki dönemin ortalamsı 82.30 Gazi, Ankara, Hacettepe ya da Kırıkkale üniversitesine geçiş yapmak istiyorum fakat bu üniversitelerde ikinci öğretim yok ben yine de geçiş yapabilir miyim ve de bu ortalamayla bu üniversitelerden biri gelir mi? Acaba başvurular ne zaman başlıyor?

 • tulip

  Merhaba arkadaşlar ben açıkögretim iktisat 2. sınıfa geçtim ortalamam 3.05 herhangibir üniversitenin farklı bir bölümününe yatay geçiş yapabilir miyim, yapabiliyorsam başvurular ne zaman yardımcı olursanız sevinirim.

 • mevlüt

  Merhaba ben pau da fizyoterapi ve rehabilitasyon okuyorum ortalamam 3.5 ve hacettepe ünv. ne yatay geciş yapmak istiyorum bizim ünv. YGS puanı ile aldı hacettepe ise mf ile alıyor bu bir sorun teşkil eder mi?..

 • tulip

  Merhaba arkadaşlar ben açıktan iktisat okuyorum 2. sınıfa geçtim ortalam 3.05 yatay geçişle herhangi bir üniversitenin egitim bilimlerine geçebiliyor muyum geçilebiliyorsa başvurular ne zaman cevap yazarsanız sevinirim.

 • hatice

  Meraba arkadaslar ben uluslarası ılıskıler bolumunde okuyorum ortalamam 3.36 ktü Istanbul gazi yı ıstıyorum sızce olur mu olabılecek unıversıteler nerelerdır cevap verırsenız sevınırım.

 • ilhan

  Arkadaşlar ben yyü de okuyrum yatay geçiş yok deniliyor. Böyle bir şey olabilir mi?

 • ceyda

  Peki bölümü sınıf öğretmenliği olup ortalama 2.80 olan birinin geçiş ihtimali nedir?

  • sema

   Başvuran kişilerin ortalamalarına bağlı kimse başvurmazsa yada az kişi başvurursa geçiş yapabilirsin inşallah diye biliyorum. 2.30’la falan geçiş yapan insanlar var çünkü.

 • hazal

  Merhaba arkadaşlar bende uluslararası saraybosna üniversitesinde mimarlık okuyorum. Ortalamam 3.19. Türkiye’de ki herhangi bir teknik üniversiteye geçiş yapmak istiyorum. Ytü yurt dışından almıyor. Ktü veya itü hakkında bilgisi olan var mı? Teşekkürler.

 • ela

  Merhaba arkadaşlar, önemli bir sorum olucaktı bilgilendirirseniz çok sevinirim. Ben Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu 1. sınıfı bitirdim ancak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümüne geçmek istiyorum benim okulumda 4 senelik ama yüksekokul olduğu için fakülteye geçiş mümkün mü diye sorucaktım ilgili sitelere baktım ancak aradığım cevabı bulamadım maalesef.

  • ela

   Bu arada Anadolu Üniversitesindeki bölümüm Endüstriyel Sanatlar Yüksekokuluna bağlı Moda Tasarımı.

 • alien

  Gazi üniversitesine ve hacettepe üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorum. Şartlarda 5 puan kadar öss puan farkı yazıyor geçen senenin şartlarında. Sorum şu; gano muza bakmadan, öss puanımız şartı sağlamıyor diye direk bizi elerler mi? Yoksa not ortalaması daha mı önemli lütfen bilen biri…

  • sema

   Bunu öğrenirsen burda paylaşır mısın bende bunu öğrenmek istiyorum.

  • meriç

   Gaziyi bilmiyorum ama hacettepe öss’nin 3 tam puan eksiğini istiyor sağlamazsa değerlendirmeye almıyor.

 • demet

  Alttan kalan 1 dersim var yatay geçiş şansımı denemeli miyim? Yatay geçiş şartlarında bu zorunluluğun olmadığı 2.5 olunduğu takdirde yatay geçiş yapılabileceği yazıyor?

 • elif

  Meraba arkadaşlar beni bilgilendirirseniz gerçekten çok sevinirim… Eskişehir Anadolu Üni. Okul Öncesi Ögretmenligi okuyorum 3 e geçtim örgüne geçiş hakkımız var diye duydum bizim bölüm bu sene kredili sisteme geçti 1. dönem diploma notum 3.10’du 2. dönem 3.05 genel not ortalamam ise 3.10 örgüne geçebilir miyim sizce ayrıca başvurular ne zaman başlıyor internetten mi yapıcaz ve her üniversiteyi seçebiliyo muyuz? Örgüne geçersen 1 yıl fazla okuyosun falan diyorlar ama ben bu sene üstten ders falan aldım 1 sene fazla okumasam da anca 2 yılda mı biter 1.5 yıl falan olmaz mı sizce? Ayrıca açıkögretimde erken bitirme olanağı var mı varsa ne kadar erken sizce yarım dönem mi 1 yıl falan mı? Belki çok soru sordunuz diyorsunuz ama bilmedigim çok şey var eğer bunları sizde bilmiyorsanız nerden bilgi alabilirim cevap verirseniz çok sevinirim… Teşekkürler.

 • z

  Merhaba arkadaşlar ben giresun üni. ebelik okuyorum 3. sınıfa geçtim alttan dersim yok ve ortalamam 3,04 marmaraya geçiş düşünüyorum sizce olur mu?

 • feray

  Merhaba ben iktisat 2. sınıf yatay geçiş yapmak istiyorum ortalamam 3.30 hazırlık sınıfı yoktu gaziye geçiş yapabilme şansım var mı? Acil cevap yazarsanız iyi olur şimdiden teşekkürler…

 • hilal

  Merhaba arkadaşlar ben balıkesir üniversitesine geçmeyi düşünüyorum. 3. sınıfa geçtim ve ortalamam 2.72 sizce ne kadar şansım var? Bu arada bölümüm ilköğretim matematik öğretmenliği…

 • ANTALYA

  Arkadaşlar hukuk fakültesinde 3.sınıfa geçtim ortalamam 3,43 yatay geçiş şansım nedir? Hangi okullar gelebilir? Okullar öss puanına dikkate alırken 100 sistemimi esas alıyor 4 lük sistemi mi?

 • ALİME

  Başvuru tarihleri ve kontenjanlar hakkındada bilgi verirseniz sevinirim… Gano 2.58 sizce mümkün mü geçiş yapabilmem?

 • ALİME

  Merhaba ben akdeniz üniversitesi elmalı meslek yüksek okulunda okuyorum… Akdeniz üniversitesi antalya merkezdeki meslek yüksek okuluna yatay geçiş yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız çok sevinirim…

 • miyase

  Merhaba ben tunceli üni. sağlık yüksek okulu hemşirelik bölümü öğrencisiyim. Bir yılın sonunda ortalamam 3.60 mersin üni. geçiş yapmak istiyorum. Geçiş tarihleri ne zaman belli olacak bilen var mı?

 • ayşe

  Yatay geçiş kontenjanları açıklandı Yök’ün sitesinde bulabilirsiniz.

 • Şeyda

  Merhaba… Ben giresun üni de 1. sınıf hemşirelik okudum 2. sınıfta süleyman demirel konya ya da gaziyi yazmayı düşünüyorum ortalamam 3.45 gelir mi bilmiyorum tabi şans meselesi… Merak ettiğim şey bizim okulda hazırlık yoktu gazi, sdü ve konya hemşirelikte hazırlık var mı varsa geçiş problemli mi olur.

  • halime

   Hazırlık varsa ingilizce yeterlilik sınavına girmeniz gerekiyor.

 • SedatY.

  Merhaba ben sedat ben meslek yüksek okulu önlisans elektrik bölüm birincisi olarak bu sene mezun oldum ben herhangi bir üniversitenin elektrk elektronik müh. lisans programına geçiş yapmam için nereye başvuru yapmam gerekli ortalamam 3.70 yardımcı olursanız çok mutlu olucam.

 • zeynep s.

  Merhaba arkadaşlar. Ben anadolu ünv. de okul öncesi 3’e geçtim. Konya ahmet keleşoğlu eğitim fak. ne geçiş yapmak istiyorum. Ortalamam 3.23 şansım ne kadar sizce?

  • ayşe

   Dene tamamen şans işi bende ahmet keleşoğluna geçmeyi düşünüyorum.

 • hülya

  Ben elektrik-elektronık müh. okuyorum antalyaya geçmek istiyorum ort 2.81 geçme ihtimalim nedir bana hemen cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

 • zeynep vural

  Gümüşhane üniversitesi beslenme ve diyetetik okuyorum ankara gazi yada hacettepe üniversitesine geçiş yapmak istyrum 3.65 ortalamam var. Ama gümüşhane sağlık yüksekokulu ankaradaki üniversiteler fakülte geçiş yapabilme durumum var mı?

 • Uğur

  Merhabalar, Anadolu üniversitesi Kocaeli üniversitesi yatay geçiş tarihleri ne zaman bilginiz var mı? Üniversitenin sitelerinde herhangi bir şey bulamadım.

 • deniz

  Karamanoğlu mehmetbey üniversitesi gıda teknolojisi bölümü okuyorum selçuk üniversitesinin aynı bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum başvuru tarihlerini ögrenmek istiyorum yardım ederseniz çok sevinirim. Teşekkürler…

 • emine

  Gazi üniversitesi besyo spor yöneticiliği bölümüne geçişyapmak istiyorum. Kırıkkalede okuorum 3. sınıfa geçtim ve bölüm 2. siyim. Başvurular ve tarihler ne zaman bilgi verirseniz sevinirim.

 • ayse

  Meraba ben ktü 1. sınıfım aynı okulda farklı bolume geçmek ıstıyorum okul degırstırmek degıl. Ortalamam 3,59 fakat bırıncı donemden pc altan var krdesız bır ders bu acaba gecmeme engel olur mu bır bılgınız var mı?

 • fatma

  Ben hitit üni. de ilahiyat 1. ısnıf okudum. Ortalamam 3.58 marmaraya geçiş yapmak istiyorum. Başvuru tarihlerinini ve kontejanları nerden öğrenebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim…

 • aslı

  Merhaba ben niğde üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği okuyorum gazi üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorum başvurular ne zaman başlıyor bilgilendirirseniz sevinirim.

 • aythas

  Merhaba arkadaşlar ben samsun hukuk fak de okuyorum 1. sınıf öğrencisiyim… Ankara hukuk ya da gazi hukuğa geçmek istiyorum ortalamam 3,64 sizce şansım nedir?

 • sema

  Ben sema ortalamam 3.15 pdr okuyorum gaziye geçiş yapmak istiyorum. Transkrp mi önemli yoksa öncelik öss puanı mı? Birde başvurular ne zaman başlıyor bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkürler…

  • hll

   Bazı üniversiteler ösym puanına da bakıyor ki gazi de bunlardan biri. Başvuru tarihlerini okulun sitesinden takip etmelisin.

   • sema

    Teşekkür ederim. Başvuran az yada hiç olmazsa öss puanım gaziye en son yerleşen kişiden az olursa yine şansım olur mu ki?

 • berçem

  Merhaba ben kafkas üniversitesi PDR bölümünde okuyorum ikinci sınıf öğrencisiyim gaziantep üniversitesine geçiş yapmak istiyorum ama 2012 yatay geçiş başvuru tarihini bilmiyorum ve pdr ikinci sınıf kontenjan sayısını da bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler…

 • sinem

  Marmara Üniversitesi ebelik bölümüne geçmek istyorum şu an bilim üniversitesindeyim 2. sınıfa geçtim ortalamam 2.80 geçme şansım nedir?

 • hasan

  Ben fırat üni. mekatrnik müh. kocaeli mekatroniğe yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekir bilgi verirseniz sevinir. Çok acil. Şimdiden teşekkür ederim.

 • eda

  Ben atatürk üni tarih öğrencisiyim geçiş yapmayı düsünüyorum ama geçişler ne zman baslıyor biliyorsanız yardım eder misiniz lütfen…

 • burçak

  Merhaba arkadaşlar ben ağrıda okul öncesi öğretmenliği okuyorum 1. sınıf bitti 1. dönem ortalamam 3,86 2. dönem ortalamam daha açıklanmadı sanırım o da 3,40 gibi gelir kocaeli, mersin, eskişehir, bursa, muğla ya geçiş başvurusu yapmak istiyorum sizce şansım ne? Yapabilir miyim? Bir de bu üniversitelerin ders müfredatlarını bulamıyorum dersler uyuşuyor mu nasıl öğrenicem? Yardım ederseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler…

 • Tuğba

  Ben sdü ebeliğe geçiş yapmak istiyorum net ortalamanın kaç olması gerekiyo ve başvurular ne zaman yardımcı olacak arkadaşlara teşkkür ederim.

 • merve

  Ben selçuk üniversitesi hadim myo da okuyorum 2. yılımı merkez de okumak istiyorum fakat ne zaman tercih yapacağım bilmiyorum ve ne gibi şartlar isteniyor.

 • Mehtap özdemir

  Ben istanbul üniversitesine geçmek istiyorum başvuru tarihlerinini ve kontejanları nerden öğrenebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim…

 • kübranur

  Merhaba arkadaşlar ben özel bir üniversitede ücretli psikoloji okuyorum ortalamam çok yüksek bölümde ilk 3 deyim ve altdan dersimde yok. Benim sorum özelden devlete geçiş var mı ve bölüme yerleşme puanı geçişde etkili mi bilgilendirirseniz sevinirim.

  • sevda

   Evet geçiş var bende bolu psikolojide okuyorum geçen arkadaşlar var, evet puan da önemli.

  • meriç

   Arkadaşım hangi üniversiteleri düşünüyorsun ortalaman kaç?

 • ramazan

  Merhaba ben akdeniz üniversine yatay yapıcam tarihi ne zaman onu öğrenmek istiyorum benim bölüm Türkçe öğretmenliği.

  • ayşe

   Bende Türkçe öğretmenliği bende yatay geçiş düşünüyorum ortalaman kaç ve kaçıncı sınıfsın, bu arada tarihler yavaş yavaş açıklanmaya başlanılıyor gitmek istediğin üniversitenin web. sayfasını takip et.

 • havva

  Arkadaşlar merhabaa. Açıktan okul öncesi öğrt. okuyorum 1. sınıf bitti. Ortalama 3,97 samsun vaya boluya geçme ihtimalim nedir? Bir de biz de alt sınır 100 üzerinden 80. Cevaplar için şimdiden teşekkürler.

 • sule

  Birde yatay geçiş için illa okula mı gitmemiz gerekiyor yani postayla falan olmuyor mu? Birde kaç tane okula başvurabiliyoruz bu bir çelişki mi bu üçünü istiyorum. :))

  • öykü

   Bazı üniversiteler posta ile başvuruyu kabul ediyorlar, zaten bunu sayfalarında belirtiyorlar. İstediğin kadar okula başvurabiliyorsun.

 • sule

  Merhabalar ben erzincan üni. sınıf öğr. deyim 1. sınıfı 3,41 ortalamayla bitirdım selçuk üniversitesine geçme şansım nedir? Birde yatay geçiş tarihleri hakkında bilgilendirirseniz sevinirim çünkü ünilerin sayfalarında yazmıyor. :(

 • ayseeeee

  Bu arada söylemeyi unutmusum 1.sınıfım 2. ögretim. Şimdiden teşekkürler. :)

  • ayşe

   Şansını dene yatay geçiş tamamiyle şans işi.

 • ayseeeee

  Merhaba ben erzincan ilkögretim matematik ogretmenlıgi okuyorum. Ortalamam 2.82 alttan dersim yok. Cumhryet üni. gecmek istiyorum sizce sansım ne?

 • deniz

  Arkadaşlar ben K. maraş ilahiyat fakültesi 1. sınıfı bitirdim bu yıl ve selçuk’a geçmek istiyorum ortalamam 3,59 geçme şansım nedir bilgisi olan varsa yardım edebilir mi?

 • öykü

  Yatay geçişte alttan dersinin olmaması gerekiyor ortalaman iyi olsa da, birçok üniversite için böyle. Ama alttan dersi kabul eden üniversiteler de var mı bilmiyorum.

 • tuğba

  Selam benim 1. sınıf 2. donem bıtane alttan dersım var ama ortalamam geçiş yapmama yetıyor alttan dersim olsada geçiş yapabılıyor muyum?

 • melis

  Selam ben balıkesir üniversitesi meslek yuksek okulunda işletme yönetimi bolumundeyım 1. sınıfım. 2. sınıf ıcın ege unıversıtesıne gecıs yapmak ıstıyorum ortalamam 3.30 sızce mumkun mu bılgı verırsenız sevınırım.

 • merwe

  Arkadaşlar ben fırat üniversitesinde 1. öğretim okul öncesi öğr. okuyorum gazi 2. öğretime geçmem için para ödemem gerekiyormu ve ortalamam 2.80 ve öss puanımda tutuyor acil cevap verir misiniz?

  • xalil

   Valla bende bilmiyorum ama bilen varsa banada sölesin lütfen benim de ortalamam 70 ne olur cevap verin acil bunun için babamla her gün tartışıyom babam cahil olduğundan araştıramıyor ne olur yardım.

 • ayşe

  Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmenliği 3. sınıfa geçtim ortalamam 3ün üstünde Selçuk ve Erciyes üniversitelerine geçiş yapma şansım ne acaba? Bilgilendirirseniz çok makbule geçer…

  • journalist

   Arz talep ilişkisi ayşe kardeş bence iyi ortalaman dene yani bakıyorsun bazen 3.50 ile almıyor 3.65 ile alıyor ama bazende 2.80 ilede alabiliyor. Yatay geçiş de önemli olan yatay geçiş yapmak istediğin üniversiteye gelen talep ve puanın en yüksekden en düşüğe sıralanması.

   • ayşe

    Evet çok doğru söylüyorsun, şans meselesi umarım bu sene okuduğum üniversiteden kurtulurum, teşekkür ederim. :)

 • gedix

  Gecmek ıstegın universıtenın duyururlar bolumune bak.

  • yasin

   Bildiğiniz alttan derse bakmayan üniversiteler var mı? Hangileri bana uygun olması açısından soruyorum hangileri diye kardeşim. :)

 • yasin

  Merhaba ben çanakkale onsekız mart unıversıtesı iibf ye geçmek istiyorum ortalamam 2.75 fakat alttan bır tane dersım var çanakkale onsekızmart iibf nın ıktısat bolumune heryıl 4 kontenjanı var ve hep 1 veya 2 kısı basvuruyor dıger 2 kontenjan dolmuyor basvursam geçiş yapma ımkanım varmı bılgılendrrsenız. Bırde bır tane alttan dersım var ama alttan derse yonergesınde bakmayan bıldıgınız unıversıte varsa bılgılendırısenız sevınırım…

 • esra

  Merhaba ben özel üniversitede pdr okuyorum hazırlıktan kaldım devlete geçiş yapmak istiyorum devlet üniversitelerinde hazırlık yok benim bölümümde geçebilir miyim?

  • journalist

   Hazırlıkta kaldıysan bildiğime olmaz çünkü yökün sayfasında belirttiğine göre hazırlık sınıfı dışında olman gerek ki lisans bölümünde alanınla ilgili hazırlık hariç birinci yılın sonunda yani bahar ayı bittikten sonra yatay geçiş başvurusu yapabilirsin yinede araştır ama.

 • esra

  Merhaba ben süleyman demirel üniversitesinde okuyorum mersin üniversitesine geçmek istiyorum başvuru tarıhlerını bılen var mı?

  • sevda

   Ben de mersine geçmek istiyorum ama tarihlerini bende bulamadım.

 • emine

  Merhaba Ben Emine açıköğretim okuyorum fakat örgün öğretime geçiş yapmak istiyorum. Not ortalamam 2.80 yani 100 üzerinden 73 geçiş yapma hakkım yinede var mı. Beni bilgilendirirseniz sevinirim…

 • kübra

  Merhaba ben nevsehir üniversitesi işletme 2 n.ö bölümünü bitirdim 3. sınıfta nasip olursa gazi üniversitesinde devam etmek istiyorum ganom 3.11 alttan dersim yok basvururu için neler gerekiyor gecis yapma sansım ne kadar ve ingilizce sınavına tabi tutuluyor muyuz? Bilgilendirirseniz mutlu olurum şimdiden teşekkürler.

 • ümmü

  Merhaba ben bilim üniversitesi ebelik 2. sınıfım bitti kocaeli ve samsuna yatay geçiş yapmak istiyorum yatay geçiş başvuru tarihleri nezaman bilen var mı…

 • kaan

  Merhaba benim bir sorum olacak, şimdi basvurduğumuz üniversitelere para vericek miyiz? Yani basvurduğumuzda alıyorlar mı?

  • hll

   Bazıları istiyor. Üniversitelerin sitelerine girip duyuruları takip etmelisin.

 • Su

  Merhaba ben kıbrısta sınıf öğretmenliği okuyorum yatay geçişle türkiyedeki sınıf öğrt. Gelmek istiyorum ama çoğu üniversite dış kontejanı açmıyor, acaba dış kontejanla sınıf öğretmenliği alan üniversiteleri belirtebilir misiniz?

 • ozan

  Merhaba ıyı günler. Erciyes üniversitesi ıkinci öğretim ingiliz dil ve edebiyatı bölümü okumaktayım,2. Sınıfa geçtim ve ılk senemı 2. Olarak 4üzerinden 3.50ortalama ıle bitirdim. Sormak istediğim şey ben örgün öğretime geçmek ıstıyorum gazi üniversitesi ya da ege üniversitesi en sonu da hiç olmadı süleyman demirel ve diğer yerler marmara tarafı. Yüzde onluk dilimdeyım, geçiş yapabilir miyim teşekkür ederim şimdiden.

  • journalist

   Ozan kardeş geçiş şansın çok yüksek öyle bir imkanın tabiki de var.

  • sibel

   Kesinlikle geçebilirsin şansını dene örgünede rahat geçersin.

   • ozan

    Vallahi bu haberınız benı cok mutlu ettı gercekten, istanbul ankara gıdebılmek benım ıcın mukemmel olur, son sorum okullara tek tek gıdıp basvuru yapmama gerekecek degıl mı bırde kayserıden asli belgeleri alıp gıtmem gerekecek. Teşekkür ederım tekrrardan.

 • nazmiye

  Merhaba ben fırat üniversitesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencisiyim not ortalamam 3.66 marmaraya geçiş yapmayı çok istiyorum lütfen bilgilendirirseniz sevinirim.

 • bşryldz

  Merhaba.
  Ben kırşehir ahi evran üniversitesi türkçe öğretmenliği öğrencisiyim 3. sınıfa geçeceğim. Ortalamam 3.00 civarı gelebilir. Alttan dersim yok. Gaziye geçiş yapmak istiyorum sizce şansım ne ve geçiş tarihlerini nereden öğrenebilirim. Teşekkürler…

 • mervee

  Merhabalar.
  Pamukkale üniversitesinde sınıf öğretmenliğinde 1. sınıf okumaktayım. Ailem selçuk ünv. ne geçiş yapmamı istiyor. Ortalamam 2.60 alttan birtanede dersim var sizce şansım var mı? Bilgilendirirsenz sevinirim.

 • esra

  Arkadaslar ben ankara universitesi hemşirelık bölümü okuyorum marmara üniversitesine yatay geçiş düsünüyorum not ortamam 3 43 . transkrip sıfırlanıyo diyenler var öyle mi . birde benm aldıgım derslerle marmara da verilen derslerin birebir kredi ve saatleri tutmuyor bu sekilde devam zorunlulugu olan dersleri tekrar alırsam senem uzayacak. bir fikri olan ya da görüş bildirmek isteyen arkadaslar varsa yazabilirler tesekkur ederim :)

  • eda

   Esra evet maalesef ortalama gecıs yapınca sıfırlanıyor ve o yıl nasıl yaparsan oyle devam ediyorsun.

 • sanem

  Yatay geçiş için en önemli şey not mudur yoksa başka önemli şartlarda var mı?

 • nur

  Ben 1. sınıf lisans öğrencisiyim ara dönemde geçiş kaldırıldı yapamadım peki dönem sonunda yapabilir miyim ona da kaldırıldı deniliyor da.

  • esra

   Ben ara dönem de kaldırıldıgını lisans için ilk iki dönemi tamamlama önlisans için de tek dönemi tamamlama zorunlulugu oldugunu okumuştum ben de aynı durumdayım. ilk senemi tamamladım başvurucam marmaraya.

  • nazmiye

   Hayır kalkmadı yapabilirsin.

  • journalist

   Yatay geçiş de önemli olan merve kardeş başvuracak kişilerin genel not ortalamasının senden yüksek olmaması bu biraz da şanş işi yani 3.80 ile alan da oluyor talep olmadığından 3.00 alan da oluyor ortalama sıfırlanmaz geldiğin üniversitenin ortalaması okuduğun sene bazında hesaplanır başvurular temmuzun ikinci haftası gibi başlar üniversitye telefon açarak öğrenebilirsin yada üniversitenin sitesinde duyurulara bak süre çok uzun olmuyor…

 • AYŞE DEMİR

  Ben Iğdır Üniverstesinde ilahiyat okuyorum gazi üniverstesi başta olmak üzere diğer ilahiyatlara geçiş yapmak istiyorum ben hazırlık okumadım çünkü hazırlık sınıfım yoktu herhangi bir zorluk çıkar mı bursum kesilmesine birşeyler sebep olur mu geçiş yapmayı çok istiyorum a kalite eğitim almak istiyorum beni. Yatay geçiş tarihleri ve gazi üniverstesini herhangi bir özel şarti var mı bilgilendirir misiniz. Şimdiden teşekkürler

  • sevda

   Gazi üniversitesinde hazırlık okuma şartı var onun için hazırlık okumayan geçemez.

 • Merve

  Merhaba ben 1.sınıf hukuk fakültesi öğrencisiyim. Ortalamam 3,20 civarında gelebilir. Marmara üniversitesine veya Dokuz eylüle geçme şansım nedir? Marmara üniversitesinin önbaşvurukayıtları ne zaman başlıyor? Bir de bazı üniversitelerde geçiş yaptığınız da ortalamanız sıfırlanıyormuş Marmarada böle bir şey var mı?

 • ezgihan

  mrb ben 19 mayıs ünide resim öğretmenli okuyorum 9 temmuzda marmara üni resim iş için yatay geçiş başvuruları başliomuş bende başvurmayı düşünüyorum alttan dersim yok ortalamam da 4 ün üstnde gelcek ama kontenjanını bilmiyorum 1-2 kişi mi aliyolar öyleyse denemeye bile kalkmim diyorum.

 • zehra

  Merhabalar,
  Çanakkale’de ingilizce öğretmenliği okuyorum, 1. sınıfı bitirdim, hazırlık okudum. İstanbul üni. , Yıldız Teknik üni. , Marmara Üni. başvurmak istiyorum. Ancak belge olarak ne istiyorlar bilmiyorum?
  Bilgilendirirseniz sevinirim. Bir de ortalamam 3.15, sizce geçebilir miyim?:/
  Bilgilendirirseniz sevinirim, teşekkürler şimdiden.

 • yaprak

  Ben de pdr bölümü için hangi üniversitelerin yurt dışı kontenjan açtığını öğrenmek istiyorum.

 • özgül

  Yada başka hangi üniversiteler yurtdışı kontenjanı açıyor pdr bölümü için arkadaşlar.

  • yaprak

   Ben son 6 aydır yurt dışından yatay geçiş yapmak için araştırma yapıyorum ama Türkiye’deki üniversiteler yurt dışı için en fazla 1 ya da 2 veya hiç kontenjan açmıyorlar. Ben de pdr bölümü için bu yaz geçiş yapmak istiyorum ama çok zor gözüküyor…

 • özgül

  Merhaba iyi günler ben doğu akdeniz üniversitesinde pdr okuyorum dumlupınara geçiş yapmak istiyorum yurtdışı kontenjanı kaç? Bana geri dönerseniz çok sevinirim.

 • İbrahim

  Merhaba arkadaşlar, ben Gaziantep’de vakıf üniversitesinde öğrenciyim. İkinci sınıf için devlet üniversitesine geçiş yapmak istiyorum. Nereye başvurmalıyım ve ikinci sınıf başlamadan mı başvurmalıyım yoksa yarıyıl şeklinde mi oluyor. Bir de belli bir not ortalaması mı talep ediliyor? Cevaplarsanız çok memnun olurum. :)

 • akın

  Öncelikle merhaba ya benim kız arkadaşım kıbrısta okumak istiyor bu konu hakkın da bilgi verebilir misiniz?

 • Muhammed

  Selam ben gediz üni. de hazırlıktayım İstanbul üni. sınavsız geçiş yapmak istiyorum nasıl yapabilirim lütfen bana bilgi gönderin. (yabancı uyruklu öyrenciyim).

 • hazal

  Arkadaşlar ben ondokuz mayıs üniversitesinde sınıf öğretmenliği 1.sınıfta okuyorum. Yarıyıl not ortalamam 3. uludağ üniversitesine geçiş yapmak istiyorum. Sizce çok mu zor bilgisi olanlar yorum yazarsa çok sevinirim. Teşekkürler.

 • göktürk

  Arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim… Ben dokuz eylül üniversitesi amerikan kültürü ve edebiyatı bölümünde okuyorum. Ortalamam 3.32 civarı. Hacettepe ake’ye gecmek istiyorum. 2010 yılında hacettepe nin kapattığı puan ile benim aldığım puan arasında 21 puan fark var : 449 benim, 470 hacettepe nin kapattığı puan. Lütfen bilen, daha önce hacettepe ye geçen ya da bu bölümde okuyan bilgisi olan arkdaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.

 • Gamze

  Ya ben AÖF okul öncesi öğretmenliği okuyorum 1. sınıfım ortalamam 3.44 geçiş yapma şansım nedir?

 • ayşe

  Sonuç olarak mersin üniversitesi yatay geçiş şartları ne ve nezaman başlayacak baş vurular.

 • FARUK

  Ben iki yıllık ilahiyata 2008 de başladım ve 2010 da ilahiyatı bitirdim. HANGİ BÖLÜMLERE YATAY GEÇİŞ YAPABİLİRİM ve dikey geçişle hangi bölümlere geçiş yapabilirim. Beni bilgilendirin cevap bekliyorum.

 • senad ameti

  9 Eylül Üni. de tıp fakültesinde 4. sınıf öğrencisi ve yabancı uyrukluyum… Türkiye Cumhuriyeti sınavı ile burslu olarak okuyorum. Muğla Üni. ye yatay geçiş yapmak istiyorum. Yatay geçiş yönetmeliğini okudum ama beni ilgilendiren bir madde göremedim yatay geçiş yapmaya hakkım var mı? Ayrıca Muğla Üni. tıp fakültesine netten araştırdım sanırım yeni kurulan bir fakülte öğrenci alımına başladı mı? ilk mezunlarını ne zaman verecek. Beni bu konularda bilgilendirirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkürler.

 • ...

  Merhabalar ben maltepe üni. 1 sınıf hemşirelik okuyorum geçiş yapmak istiyorum. Başvurular ne zaman başlıyor ve hangi okullara geçiş yapmam daha kolay olur bununla ilgili bilgi almak istiyorum şimdiden çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.

 • fatih

  Galiba bu sitede sadece insanlar isteklerini yazabiliyor yetkili bir kişi yada bu işten anlayan bi kişi yok yardım istiyoruz…

 • nurullah

  Ben karsta siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum adana maliyeye yatay geçiş olur mu yardımcı olursanız sevinirim.

 • Hüseyin

  Arkadaşlar ben Anadolu Üniversitesi maliye birinci sınıf ögrencisiyim ikinci sınıf için gazi maliyeye yatay geçiş yapma şansım nedir? Ortalamam 3’ün üzerinde?Cevaplarsanız çok iyi olur.

 • Ayca

  Gaziantep e yatay geçiş ne zaman başlıyor birde zorunlu durumda geçiş var mi bunun için kontenjan açılıyor mu ne olur biri yardımcı olsun. 1. sınıf matematik okuyorum ikinci öğretim

 • aycaa

  Merhaba ben elektrik elektronik mühendisliği %30 ingilizce okuyorum. Yarıyıl ortalamam 3,28 okula giriş puanım 427’idi. Bu koşullarda yatay geçiş yapma imkanım nedir bilgi verirseniz sevinirim.

  • cagatay

   Daha ne istiyosun :) yatay geçişlerde sene sonundaki ortalama önemlidir ki sanırım bu yazdıklarına göre oda yüksek gelir rahatlıkla geçiş yapabilirsin :)

 • selma arabacı

  oğlum viyana ekonomi üniversitesi işletme birinci sınıfta yatay geçiş yapmak istiyor şartlar nelerdir hangi tarihlerde başvurmak gerekiyor lütfen cevap bekliyorum

 • ayşe

  Mrb ben myo elektronik bölümündeyim ve başka bir bölüme geçmek istiyorum. Geçenlerde tıbbi dökümantasyon ve sekreterliğe geçebileceğimizi söylediler olabilir mi böyle bir şey lütfen cevap verin?

 • Deniz

  Merhaba ben gazi üni turizm otelcilik oluyorum gazi üni gastronomi bölümüne yatay geçiş yapabilirmiyim?

 • fulya

  merhaba. hemşirelikten fizik tedaviye geçiş yapmak cokmu zor hem sistem olarak hemde dersler açısından..? Bilgi verirseniz sevinirim..

 • merve

  merhaba ben izmir dokuz eylül üni.geçiş yapmak istiyorum ne kadar bi ortalama yapmam gerekir yardımcı olurmusunuz

 • seçil ünlü

  konya’da tarih bölümünde okuyorum,çukurova üniversitesi arkeoloji
  bölümünün 1.sınıfına yatay geçiş olurmu,ösym ea puanım tutuyor.

 • htce

  Ben dumlupınar üniversitesinde işletme okuyorum.normal öğretim öğrencisiyim.1.dönem ortalamam 3,12.marmara,üniversitesine geçş yapmak istiyorum.geçiş şartları neler bulamıyorum.2. dönem daha da başarılıym.marmara geçş yapmak için özel bişeyler istiyo mu?yabancı dil sınavı,öss puanı gbi…yardmcı olursanz çok memnun olurm :D

 • ayse

  merhaba ben yuzuncu yıl unıversıtesınde elektrık elektronık muhendıslıgı okuyorum gazı unıversıtesıne gecıs yapmak ıstıyorum bırıncı sınıfım nasıl ve ne zaman basvurabılırım

 • Şeyda

  selamlar… ben karabük üni çevre müh. okuyorum, ist üni veya abant izzet baysala geçmek istiorm nasıl yapıcam internet araştırdım ama pek fazla bişi bulamadım yardımcı olursanuz sevinirmm

 • aysegül

  mrb ben acıkögretmden sosyoloji bölmü 2.sınf ögrencisiyim örgün ögretime gecmek istiyorum nsıl gecebilirim v kayıtlar nezamn baslıyo bilgi verebilirmisiniz

 • soner

  ben azerbaycan qafqaz unıversıtesı egıtım faultesı turk dılı edebıyet ogretmenlıgı okuyorum türkiyede özel bır unıversıteye gecıs yapmak ıstyorum. denklıgım var 4. sınıfım. bılgı verırsenız sevınırım kosullar nedır

 • dıle

  Slm..ben kırşehir ahi evran üniversitesi edebiyat bölümü birinci sınıf öğrencisiyim.ikinci sınıfın ikinci döneminde selçuklu üniversitesine geçiş yapabilir miyim ve yapmam için neler gerekli acaba ?

 • gözde

  mrb ben açıköğretim edebiyat bölümü okuyorum.yatay geçiş yapabiliyorum diye duydum doğrumu

 • betül

  ben viyana üniversitesinde pdr bölümünü okuyorum.türkiyeye yatay gecis yapmak istiyorum genel olarak sartlari ve 2012 yatay gecis tarihleri ögrenebilirmiyim.Hangi belgelerle yatay gecis yapabiliyorum.

 • ebubekir

  ben anadolu üniversitesi işletme 1. sınıftayım örgün ve 1. öğretim ancak ben marmara üniversitesi işletme 2. öğretime geçmek istiyorum lys puanımda marmaranın taban puanının üstünda fakat not ortalamam 3.00 ın altında geçiş olma ihtimali varmı????

 • zkn

  hazrlık okumadan hazrlık okutan bi unv geçiş yapılabilirmiyim??…

 • fatih

  ben bulgaristanda 1. sınıf tıp okuyorum ve tr de bi okula geçiş yapmak istiyorum şunu öğrenmek istiyorum ortalama geçiş kontenjanları ve başvuru tarihleri nezaman acıklanıyo ve bunları toplu bi şekilde öğrenebileceiğimiz bir kurum veya site varmı .ve her okul acık gosteriyormu biz yurt dışındakiler için ekstıra bir acık gosteriliyomu yoksa yurt içi dışı tek ortak bir kontenjan sistemimi var

 • gözde

  slm arkadaşlar özel üniversitede adalet myo’da okuyorum şu an 1. sınıfım ve dönem sonunda devlet üniversitesine geçiş yapmak istiyorum allttan dersim yok ve ortalamam iyi… sorum aslına şu; dönem sonunda myo öğrencisi olarak 2. sınıfa geçerken yatay geçişle geçe bilir miyim?

 • tuğba

  ben uludağ üniversitesi hemşirelik 1. sınıf öğrencisiyim ve ortalamamda 3.00 üstü..beslenme diyetetik veya fizik tedavıye geçiş yapabilirmiyim?lütfen bir bilgisi olan varsa yazabilir mi?

  • rresul

   farklı bi bölüme yatay geçiş yapılmıyor diee biliyom..

  • aslı

   merhaba tuğba.ben balıkesirdeyim ,uludağa geçmek istiyorum.Ama bazı dersleri tekrar alma gibi bi durum oluyomuş.bana bilgi verebilirmisin.teşekkür ederim.bide ortalamamın kaç olması lazım.

 • merve

  ben makü pdr de okuyorum ama ercyes yada aksaray üniversitesine geçmek istiyorum not ortalamamın kaç olması gerekiyo bilenler varsa yardım istiyorum lütfenn..

 • ümran

  Merhaba..Ben Niğde Üniversitesi sınıf Öğretmenli 2.öğretimim. Acaba Hacettepe kaç ortalama ister geçiş için tahminen en fazla. Bide kaç kontenjanı oluyor?

 • serkan

  ben tıbbi dökümantasyon ve sekreterlilk bölümü okuyorum hangi üniversitenin yatay geçiş başvuruları bitmemiş haberi olan varsa haber verebilir mi???
  kaygisiz_sk@hotmail.com

 • sehra

  ıı aksamlar ben pdr de 1.sınıf ogrencısıyım selcuk yada cevresnde bı unıversıteye geçiş yapmak ıstıyorum ortalamam smdı 3.40 ıkıncı donemle bırlıkte kac olursa ben greblrm yada aksaray a basvursam mesala daha yuksek mı sansım var?

 • nesibe

  1.dönemin sonunda konya selçuka geçiş var mı sınıf öğ.

 • nesibe

  merhaba bn pamukkale üniversitesinde sınıf öğretmenliği 1.sınıfta okuyorum 2.öğretimim konya selçuk a yılın sonunda geçiş yapmak istiyorum ama alttan dersim var yardımcı olrsanız sevinirim

  • m.can

   FF harf notunu hiçbir üniversite kabul etmiyor.DD harf notunu ise bazı okullar kabul ediyor…

 • erhan

  tarih bölümü i.ö okuyorum not ortalaman 2.90 1. sınıfım ikinci dönemde 3.10 gibi olsa . 3.00 gibi genel bi ortalamayla akdeniz bolu bursa mersin samsun kocaeli sakarya illerinden biri gelir mi bir de kaçtana terch hakkımız var

 • damla

  ben yakın doğu hemşirelik 3. sınıfım yataş geçiş yapma durumum nedri taban puana göre 2007 girşiliym ydüye

 • m.can

  Arkadaşlar bazı üniversiteler ara dönemde alıyor(ODTÜ)ama 2 dönem okumak zorundasın(hazırlık sınıfı hariç).2. öğretim isen %10’a girdiğine dair belge ile 1. öğretime başvurabilirsin.Benim bu dönem FF harf notum var yaz okuluna bu dersi alıp başvurmayı düşünüyorum.Yaz okulu ağustosda bitiyor kontenjanlar temmuzda açıklanıyor.Resmi başvurular genelde ne zaman başlıyor bilgisi olan varsa lütfen cevap yazabilir mi ve ing hazırlık okuduysam muafiyetine girmek gerekiyor mu geçmek istediğm okulun?Öğretim dili ing olan programdan ing olan programa geçerken hazırlık okuyup geçtiğime dair bege yeterli oluyor mu?

  • rresul

   yardımcı olamadığım içn özür dilerim.. myolar dönem sonu yatay geçiş yapabilirler mi?

 • kader

  aantep ünivrstesine geçiş ne zman yapılıyor?

 • kader

  slm adıyaman myo üniversitesinde bankacılık ve sigortacılık bölümünü okumaktayım.bu ara dönemde antep ünvrstesine geçiş yapmak istiyorum.acaba yapabilir miyim? yapabilirsem ne yapmam gerkiyor

 • Emre soysal

  iyi günler ben sinop üniv. boyabat myo’unda harita ve kadastro bölümü okuyorum daha 1.sınıf ım acaba 1.dönem in sonunda erzincan a yatay geçiş yapabilir miyiym birileri yardımcı olabilirse memnun olurum msn adresim i vereyim çünkü bana net bilgi lazım emresoysal_7373@hotmail.com dur lütfen yardımcı olun

 • sumeyraplt

  ıyı aksamlar. bir sorum olacakk. selcuk unıversıtesının bır meslek yuksekokulunda harıta ve kadastro bolumu okuyorum. ılk donemım. burdan ankaradakı bır unıversıtede kenndı bolumumu okumak ıstyrm. acaba gecıs yapabılr mıyım. ortalamamın 2.5 olması gerktıgını ogrendım. ama okuduklarımdan hıc bırsey anlamadım yardımlarınızı beklıyrm

 • nurdan

  marmara 1.sınıf böte bölümündeyim ama seneye herhangi bir üniye okul öncesine geçiş yapma hakkım var mı öğrenmek istiyorum bilen varsa yardımcı olabilir mi? bölüm değişikliği yapabiliyor muyuz bu yatay geçişte

 • özge çevik

  on dokuz mayıs üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim gazi üniversitesine geçiş yapmak ıstıorum basvuru tarıhlerı ne zaman sartlar neler bilgi verrsenız cok sevınırım ??

 • özlem

  merhabalar ben gazi osman paşa üniversitesinde pdr 2.ögretim okuyorum 1. sınıfım ve bu yarı dönemde ankaradaki devlet üniversitelerinden herhangi birine yatay geçiş yapmak istiyorum ayrıca ankara da 2.öğretim pdr yok bu şekilde ve 2.döneme geçiş yapabilme ihtimalim var mı acaba cevap yazabilirseniz çok sevinecegim .

 • Merve

  Bu dunyada insanlik kalmamis arkadaslar… :-)

 • Merve

  Mrhb..Yirmisinde finallerim bitio yirmiucunde basvurular baslio sinav sonuclarim en gec bi hafta icinde otomasyona verilir e ozamanada basvurular biter ben bu durumda ne yapabilirm? Yardim edicek kimse yok mu..?

 • Büşra

  Mrb. Ben dicle üniv elektrk elektronk müh okuyorum. 1. Sınıfım. Sene sonunda gazi ünive geçmek istyrm. Acaba oraya geçen var mı geçen senelerde? Varsa kaç ortalama ile hangi ünivden geçmiş öğrenebilir miyim?

 • ali

  merhaba ben pamukkale üniversitesi sosyalbilgiler okuyorum bu ilk senem yarı yılda akdeniz yada maehmet akife geçebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

 • ismail

  merhaba ben yapı inşat bölümü mezunuyum 2011 de sınavlara girdim ama ama kazanamadım 2012 de yata geçiş hakkı varmış bunu nasıl yapa bilirim lütfen yardımcı olun…

 • sinan

  arkadaşlar geçiş başvuruları ne zaman başlıyor haberi olan varsa lütfen cevaplasın….şimdiden teşekürler

  • sultan

   bnde bu sorunun cevabını merak ediyorumm??? özellikle konya selçuk için.

 • selda

  ben selçuk üni. doğanhisar myo 1.sınıf öğrencisiyim konya merkeze geçmek istiyorum başvuru tarihleri ne zaman ve kontenjan hakkında bilgisi olan arkadaslar yazabilirler mi???

 • Merve

  Ben uludag uni. Gida tek. Bolumunde okuyorm istanbul uni. Gecmek istiorum bolum iki yillik oldugu icin gecis yapabiliorm donem aralarinda.bu basvurular nezaman baslio basvuruyu internet uzerindn yapablrmiyim?uni. Sitesinde hic bir aciklama bilgi yok…cevaplayacak arkadaslara tesekkur ederim

 • çiğdem

  emre : peki bi bilgim yok bu konuda ama bildiğim tek şey ALTTAN DERS ALMAMAN GEREKİYOO ! nları kurtarmaya bak :s

 • çiğdem sezgin

  birde bu izmir bornovadaki yurt fiyatları hakkındaaa bilgisi olan varsaa benide bilgilendirrse ço sevinicem . nette yurt fiyatları hakkındada bilgi yok::(

 • çiğdem sezgin

  selamlar herkese . yaa ben doğu akdeniz unv.si biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü 1. sınf öğrencisiym . bahar dönemi için ege universitesine yatay geçiş yaptırmak istiyorum ama başvurular interner üzeirnden yapılamıyor . okulun öğrenci işlerine gidip direk elden yapılması gerekiyormuş . ben taa izmire gelipde başcurumu yaparsdam sora kabl edilemezsem ta oraya kadar boşuna gelmiş olmak istemiyoorum :s ama başka bi yoluda yokmuşş . . ege unv.si PEKİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ NE BU DÖNEM YATAY GEÇİŞLE KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK KONTENJANLAR HAKKINDA Bİ BİLGİSİ O9LAN VARMII ? nette aradım çok ama kontenjanlar hhakkında hiçbişey yazmıyooor :S yardımcı olursanz çook sevinirm . . :(

  • rahman

   yanılmıyorsam yurt dışı ıcın 2 kontenjan acılıyor

 • emre

  arkadşlar kocaeli üni. ing. öğrt. 2. öğretimdeyim gaziye geçmek istiyorum öss ile kazansam 2.sınıftan devam edebilirmiym bütün dersler aynı ama şöyle bir sorunum var 1 dersten devamsızlıktan kaldım 2-3 derste altan alcam gibi bunlar sorun olur mu ayrıca 1.öğretim kazansam bile 2.sınıftan devam edebilirmyim cevaplayacak arkadaşlara teşekkürler

  • çiğdem

   EMRE ne yap et alttan ders bırakmamaya bak . yoksa geçiş yapamazsın . bende geçşle uğraşıyoorum ordan biliyorm

 • sevda

  ben abant izzet baysal üniversitsinde 1. sınıf psikoloji öğrencisiyim,2. döneme mersin üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorum,bu mümkün mü

  • Hilal

   Gitmek İstediğin Üniversiteyi ara bence daha garanti olur. Bazı üniversteler 1.sınıfta öğrenci almıyor o yüzden aramalısın sana daha kesin bilgi verirler ama sanırım geç kaldın 2.dönem başvurusu için. Sen yinede ara bi olmadı ikinci sınıf için başvurursun.

 • kaplan

  yha bu nevşehir myo dan bi ark. kayseri myo ya geçebilirmi 2. dönem bi bilen varsa hayat memat meselesi arkadaşlar nolur yha bi yardım edin :(

  • fırat

   kaplan kardeş bugün erciyes üniversitesi myo sekreterliği ile görüştüm malesef kanuna göre dönem arası geçiş varmış ama üni kabul etmiyomuş dersler falan çakışıyo diye bazı sorunlar oluyomuş kısacası 1, yıl sonunda geçiş yapmanız daha iyi olur dediler malesef

 • mercan

  ben psikoloji okumak istiyorum ancak ankaradaki özel üniversitelerden devlet üniersitelerine bu bölümde geçiş için gerekli belirli kriterler nedir ve hangi devlet üniversitelerine geçiş daha kolaydır bilmek istiyorum tercih etmeden önce. yardımcı olursanız çok sevinirim. teşekkürler şimdiden.

  • sevda

   bizim okulda abant izzet baysal üni.geçiş var bu sene 2. snıfta psikolojiye geçenler var

 • cem

  slm ben maden teknolojisi okuyorum ama mustafa kemal üniversitesine geçmek istiyorum benim orda yok benim bölüme eş değer hangi bölümler var nasıl geçiş yapabilirim bilgilendirirsenz sewinirm..

 • cns

  ben 3.sınıf erzincan üniversitesi sınıf öğretmenliğinde okuyorum gazi üniversitesine ara dönem de geçiş yapabilir miyim koşulları nedir?

 • meltem

  mrb ben suan 3.sınıf kamu yonetımı okuyorum selcuk unıversıtesıne yatay gecıs yapabılırmıyım bı bılgısı olan varmı ve ne zamn basvurular donem arası oluyormu acıl cvp beklıyorum

 • çiğdem

  ben kıbrıs’da özel bır unıde okumaktayım okul öncesı 2.sınıf öğrencısıyım 2.dönem ıcın tr devlet universıyetıse gecıs yapmak ıstıyorum yarıyılda gecıs olup olmadıgını kontenjanı öğrenmek ıstıyorum

 • Rukiye

  merhaba ben emet myo dış ticaret okuyorum kütahya myo ya da marmara smyo yatay geçiş yapmak çok istiyorum2. dönem bu söz konusu mu ocak da belli olacaakmış nasıl öğrencem yardımcı olurmusunuz ..

 • gül

  ben özel bir üniversitede pdr okuyorum yarıyılda geçiş yapmak istiyorum hangi üniversitelere geçiş var lütfen cevap yazın

 • kübra

  ben kars ta pdr okuyorum yarıyılda geçiş yapmak istiyorum hangi üniversiteler kontejan açıyo öğrenebilir miyim

  • zynp

   ya beslenme ve diyetetik okuyup geçiş isteyen var mı varsa ort kaç

  • gül

   meraba ben de pdr okuyorum ve dönemligine geçiş yapmak istiyorum ögrenirsen banada mesaj atabilirmisiniz şimdiiden teşekkürler:))

 • yusuf

  mrb arkadaşlar lütfen yardımcı olun ben erzurum da sınıf öğretmenliği okuyorum 1. sınıftayım sene bitince malatyaya geçiş yapmak istiyorum şartları söylermisiniz…

 • hatice

  mehaba ben burdur mehmet akif ersoy üniversitesi sınıf öğretmenliği 1.sınıf öğrencisiyim kırşehir üniversitesine geçiş yapmak istiyorum bunu ilk dönem yapmam mümkün mü? bilgisi olan varsa lütfen cvp yazssın..

  • yusuf

   ilk dönem değil de sene sonu yapabilirsin ben de aynı durumdayım.

 • mustafa

  ben gazi üniv. ekonometri 1. sınıf öğrencsym istanbul üniv. ekonometriye geçmek istiyorum ne yapmam gerekiyo acaba ortalama falan önemlimi kaç olur acaba şimdiden tesekur edrm.?

 • özge

  mrb ben dokuz eylül işletme 1. sınıftayım hazırlık okudum.marmara işletmeye geçmek istiyorum.ilk yarıyılda geçiliomu yoksa dönem sonunumu beklemem lazım.

 • Aslı

  arkadaşlar ben ing. elektrik elektronik mühendisliği okuyorum yatay geçiş yapmam için bölümünde eşdeğer yani ing.eğitim veren program olması şartmı? yoksa türkçeye geçebilirmiyim?

 • dürdane

  slm ben oğlumun yerine yazıyorum mrk ettiğim bi konu var bana yardımcı olurmusunuz.oğlum baküde uluslararası ticaret okuyor.Bu sene hazırlığa yeni başladı ama orda maddi olarak çok külfetli olacak onu tükiyeye getirmek istiyorum ne yapmam lazım nasıl bi yol izlemeliyim bana cvp yazarsanız çok mutlu olurum hepinizr başarılar.

 • merve

  mrb.ben acıbadem üni. 1. sınf öğrencisiym.benm lys puanım hacettepeyi tutuyodu ama yazmadm malesef, neyse… şimdi ben hacettepeye geçebilirmiyim. lütfen bana bi yol gösterin

 • diner

  yaa ben çocuk gelişim bölümü okuym konya selçukluya geçiş yapmak istiyorum ortalama puan ne kadar olması gerekiyorr lütfen acil cvb bekliyorum

 • yağmur

  boş kont. var mı peki yada ne zaman belli olur yatay geçiş kontenjanları yerleştirme kont. farklımı?

 • Fahriye

  Ben 2.sınıf ebelik bölümü ögrencisiym ve selçuklu üniversitesıne 1.dônem sonu yatay geçiş yapmak istıyorum başvurular nezman başlıycak veya budönem geçiş varmı lùtfn email atarmsınz bana yardımcı olursanız çok sevinrım

 • rıdvan

  Mrb melıha bende van yuzuncu yılda matematık okuyorum. Ama bırıncı donem olmuyor ıkıncı donem basvurabılırsın yatay gecıs ıcın bıde basvuracagın unıversıtenın en kac puanla aldıgı onemlı (dıploma notu)yardımcı olabıldıysem ne mutlu bana ıyı gunler:)

 • gülsüm

  slm ben konya akşehir myo da okuyorum konyamerkze qeçebilirmiyim ? ilk dönem qeçiş warmı ? ortalama kaç ile alıyo ? lütfen yardmcı olun :(

 • bediha

  slm ya ben 3.sınıf ingiliz dili ve edebiyatı öğrencisiyim selçuk üniversitesine geçmek istiyorum..3.sınıfta geçiiş olur mu ???

 • meliha

  bn van yüzüncü yıl üniversitesi ebelik bölümünde okuyorum.. ilk dönemin sonunda konya selçuk üniversitesine gidebilir mym?? bi de meslek yüksekokulundan fakülteye yatay geçiş oluyomu??
  şimdiden teşekkürler…

 • jepbar

  men ünwerstede baş urdym açyklanma bulmayoryn

 • meryem

  marmara ünüversitesine yatay geçiş istioruz

 • meryem

  slm benim kardeşim kıklarelinde sağlık yüksek okulu hemşireliği kazandı ve şimdi yatay geçiş yapmak istio ama şartları bilmioruz açıklama yaparak yardımcı olabilirmisiniz çok seviniriz

  • zynp

   ya peki kardeşin hangi üniye geçmek istio not ortalaması kaç

 • ASD

  varmı benim gibi sıkıntı yaşayan arkadaşlar yaardım acill ne yapmalıyım?

  • çiğdem

   evettt ben çok zoeluk çekiyorum şu anda :s yrdmcı olun ltfn :S bn kıbrsda okuyorum bu bahar dönemnde yatay geçş yaptrmk istiyorum ege universitesinee . egenin öğrenci işlerini aradm biligi aldım aslında bu dönem bnm bölümüme yatay geçşle öğrenci kabl ediyorlarmş . ama bn o anki heycandan kaç kişilk kontanjn alcaklarını sormayı unutmşm :s bu dönmki kKONTENJNLAR hakkında bilgi alablrsm spr olur :s bu ders ekleme olayını bnde duydm . ama o bnm için sorn değil yerleşym şu okulada başka bişey istemiyorm :

  • çiğdem

   birdee benm yatay geçş başvuruları nı ineternet üzernden yapamıyormuşm . oraya gelip öğrenci işleri nden yapmam gerekiyrmuş . bu doğrumu acaba ? oraya gelmem mi gerekiyr başvuru için ?

  • çiğdem

   ouuuff yerleşemicem diye çok korkuyorum ya :s başvurular 23de başlıyormuş . eğer net üzerinden başvuru gerçektende yapılamıyorsasa ciddii ciddi babamla 23 ünde kalkıp izmre gelcz . baya masraf yabcz . bu kdr şeyden sorada yerleşemicem eli boş kıbrsa geri döncm diye çok korkuyorm :s:s

   • güz

    slm ege üniv geçiş mi yapacaksın kaçıncı sınıfsın burada başvurdun mu bilgi verirsen sevinecem bende düşünüyorum geçiş onun için soruyorumm

   • eray

    aynen bende kıbrısta okuyorum geçiş düşünüyorum samsunaaa öss puanı etkilimii çok ?

 • ASD

  ARKADAŞLAR YATAY GEÇİŞ YAPRAKEN DİKKAT EDİN BEN EGEYE YERLEŞTİM 6 TANE İNTİBAK İÇİN DERS YÜKLEDİLER GÜZ VE BAHAR OLMAK ÜZERE bu konuda bilgilenip başvurun zorluk çekebilirsiniz benim gib i bu dersleri bana zorunlu olarak veriolar ama kredin yetmediği içinde üst sınıfın derlerin alamyorsun bunun için başka bilgisi olan varsa ve cevap verise çok ii olur şimdiden teşkürler

  • jyan

   Selam,
   Ben de Ege üni. İng. Dili Ve Edeb. fakultesi Böl. geçmek istiyordum. 1. sınıftan derslerim olacak. Alttan derslerin hepsini alabilecekmiyim? kredi sınırı var mı?

 • su

  arkadaşlar sesimi duyan varmı lütfen yardımcı olun

 • su

  arkaslar ben hitit üni. siyaset bilimi ve kamu yönetiminde okmktaym ama hacettepe üni. siyaset bilimi ve kamu yönetimine geçiş yapmak istyrm nasl bir yol izlycgmi blmyrm yardm cı olrmsnz.

 • betül

  hacttpe almnca mütericm tercmnlk 1.sınıf okyrm ingilizce öğretmenlğine yatay geçiş yapabilirmiym hangi üniversite olrsa olsn oluyr mu ?

 • ahmet

  arkadaşlar teknik bilimler myo elektronik bölümüne yerleştim. 4 gün önce kayıdımı yaptırdım. fakat aynı üniversitenin sosyal bilimler myo dış ticaret bölümüne geçmek istiyorum. böyle bir geçiş imkanım var mı?

 • sedef

  arkadaşalr hazırlık sınıfında başarılı olamayanlar için türkçe eğitim veren üni. geçiş hakkı var mı nasıl bi yol izleyebilirim

  • mehmet

   Aynı dertte bende de var şu an zorunlu hazırlık sınıfındayım başarısız olacağım 1. sınıfa direk kaydım yapılıyor ama alttan dersim kalıyor. Ne kadar saçma sonuçta hazırlık yani mezun oluncaya kadar vermek zorunluymuş. İşte o biraz sıkıntı. Bende Türkçe eğitim veren başka üni. düşünüyorum ama kimseden bilgi alamadım.

   • esra

    Bende aynı dertten müzdaribim bilgisi olan yardım etsin lütfen.

 • kübra

  ?????? bi cevap ya bilenden acil

  • mhmd

   yatay geçiş yönetmeliği değişti ondan böyle 1. ve son sınıfa geçiş yapamazsın yazıyor 1 yıl bitmeden geçiş kabul etmiyorlar..

 • kübra

  ben samsun iktisat kazandım ilk yarı yılda trabzona geçmek istiyorum nasıl yapıcam olur mu olmaz mı her yere bakıyorum ama bi bilgi yok lütfeeen cevaplayın :(

  • mhmd

   Olmaz. 1 yıl okuman gerekir samsunda 1.sınıf bitmeden geçiş yapamazsın 2. yıla ancak

  • sedat

   ilk yarı olmaz yı l sonunu bekleyecen

 • suu

  arkadaslar yatay gecs dılekce ornegne baktm dekanlıgına dıo ama benm yuksekokul fakulte degl ben mudurlugune mı yazcm

 • kenan

  slm ben tıbbi labaratuvar ikinci öğretime başvurmak istiyorumda kontenjanı ve son tarihi öğrenebilirmiyim

  • suu

   hangı unı ıstedgn unının duyurulara gel orda yatay gecsle ılgılı nhepsı yazar acele et ama cogu unının gectı basvrusu

 • burcu

  ben 2009 da sınava girdim ama kazanamadım tercih ve yatay geçiş hakkımı kullanmadım . bu senede girmedim ama yatay gecçiş hakkımı kullanmak istiyorum(kullanabiliyormuyum ?
  bölümüm el sanatları

 • shr

  aof hangi kargoyla yolluyo belgeleri

 • shr

  arkadaslar kargoyla belleri yollanan acik ogretmler hangi kargoyla gelıyo

 • bilge

  merhaba ben afyon kocatepe üniversitesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon okuyorum istanbul üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor üniversiteler arası ders farkı varmıdır not ortalamam çok mu yüksek olmalı yardımlarınız için şimdiden teşekürler (:

 • gülizar

  merhaba .. ben bu sene selçuk pdr i.ö ye grdim fakat yanlış ercih kurbanıyım bursa uludağ ünvrstsne yatay geçiş yapmak istiyorum . nelr yapmam gerkyr not ortalamlrm vs bilgi verrsenz sevnrm . teskkrler,

 • özlem

  herkese merhaba:)ben fizik tedavi ve rehabilitasyon okuyorum.gazi üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorum.not ortalamam ne durumda olmalı?cevap vrebilirseniz sevinrm.şimdiden teşekkürler,,,

 • orhan

  ben bırsey soracagım cvp verecek arkadaslara sımdıden tesekur ederım ben bu sene cevre muhendıslıgı ıkıncı ogretım okuyacagım ama ben cukurova unıversıtesınde bırıncı ogretım okumak ıstıyorum dıplama puanım ortalamam ne olması lazım bılen kısılerden cvp beklıyorum

 • yılmaz

  slm arkadaşlar ben kara harp okulunda okuyorum kredım 3,800 şu an zaman geçtı ancak onumuzdekı sene itü endustri bölümüne geçme olasılığım nedır bılgısı olan varsa paylaşabılır mı teşekkürler..

 • buse

  lütfen bilgisi olan varsa bana yardımcı olsun teşekkürler

 • buse

  merhaba ben daha bu yıl üniversiteye başlayacağım ve üniversite içinde bölüm değiştirmek istiyorum geçiş 2. yarıyılda yapılıyor bunun için başvuruyu dönem arasında mı yapmam gerek yoksa üni. başlamadan verilen tarihte mi?çok kafam karıştı ve nasıl başvuru yapıldığını da bilmiyorum

 • bahattin

  merhaba arkadaşlar hukuk okuyorum ve selçuk üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorom bu yıl selçuk üniversitesi yine vakıf üniversitelerinden öğrenci alacak mı?ortalalamam 3,24 ve 3.sınıfa geçmek istiyorom ne kadar şansım var bilgilendirirseniz sevinirim.

 • nigne

  arkadaslar ktü yatay geçiş sonuçları ne zaman açıklanaçak bilgisi olan war mı tsk..

 • gökçe k.

  merhaba arkadaşlar..omü yatay geçişler 26 ağustosta belli olacaktı internetten ilan edilecekti fakat sonuçlara ulaşamadım. bir bilgisi olan var mı ?

 • Duygu

  Ben tercihlerimin hepsine açıköğretimden yazdım ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünü kazandım. Ancak fikrim değişti açıktan değilde örgün okumak istiyorum. Ek terih yapma hakkım var mı acaba ?

 • ayşe

  ben bu yıl eskişehir açık öğretim okul öncesi bölümde okuyacağım 80 ve üzeri yaptığım takdirde örgüne geçmek istiyorum geçebilirmiyim geçersem eğer basvuruyu direkt üniversiteye giderek mi yapmam gerekecek

 • büşra

  mrb. bn 2.sınıfa geçtm. bu sene yatay geçiş düşünüyorum da. ilk dönemde geçiş oluyo mu bilen var mı?

 • shr

  ck saol hafza ya brde osym sonuç belgesı dıo netten nasl ındırcez ayrıca onayı nerde yaptırcz lutfennnn cevappp

 • zarif

  örgün eğitimden açıköğretime geçiş hakkında bilgisi olan var mıııııııı

 • aynur

  merhaba :) ben bu sene abant edbiyat bölümünü kazandım ama seneye ankarada herhangi bi üniversiteye geçiş yapabilmem için ne gerekli kesin geçiş yapabilir miyim ?

 • pınar

  Karadeniz Teknik Üniversitesinin sonuçlarını ne zaman açıklcğını bilen var mı yök ün verdiği takvimde sonuç ilan tarihi belli değil bu okulun bu konuda bilgisi olan var mı ?

 • xakah

  tabiki geçiş yapabilirsin sartları var incele bi bakalım kimseye istemediği yerde okumasını nasip etmesn allah yardmcmz olsun arkadaslar…

 • xakah

  arkadaslar konya selçuk ünisinin kontenjanı tam olarak kaç..baktım ama site biraz karışk geldi bna…ve geçişler 9 undan önce belli olabilirmi bilen varmı.

 • Gül

  Mrhb… ben bu sene diş hekimliği okudum not ortalamam oldukça yüksek. Tıp fakültelerine geçebilirmiyim? Bilgisi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim. tşk.

 • AYÇA

  melek 26 ağutosta belli olcak mersin

 • AYÇA

  mrb arkadaşlar ben ahi evran üniye geçiş yapmak istiyorum. sonuçlar açıklandı . 5 kişilik kont var ama 1 kişi almışlar ve ganosu benimkinden düşük. öss puanı yüksek . acaba ondan mıdır

 • melek

  off mersin üniversitesi yatay geçişleri ne zaman belli oluyor

 • mine

  ya ben meslek lısesını bıtırdım dırek gecsı yapmak ıstıyorum unıversıtelere bolumum cocuk gelısımı okul oncesı tarıhlerı bılmıyorumm yardım edermısınızz

 • sevcan

  acil cevap gönderirseniz mutlu olurum arkadaşlar…

 • sevcan

  slm ben selçuk üniversitesi akşehir hemşirelik yüksekokulunu kazandım konya selçuk üniversitesi hemşirelik fakültesine geçiş yapabilirmiyim

 • melis

  bn fen bilgisi 2. sınıfa geçtim fakat bölümler arası geçiş varmış bnde okul öncesine geçmek istiyorum sizce bu mümkün mü ve bunun için ne gerekli yardım edersnz sevnrm..eger gçş varsa nasıl yapblrm

 • derya

  mrhb arkadaşlr.. bn bilecik üniversitesinde işletme okuorum .. bursa uludağ eskişehir anadolu dokuz eylül weya sakaryayı düşünüorum ama ortalamam sanırım yeterli değil :( 3.04 bu ortalamayla geçiş yapabilirmiyim bilgisi olan warmı???? daha önceki senlerden geçiş yapan weya yapan bi tanıdığı olan warsa bna yardımcı olabilirmi lüüütfeennnn çk acil

  • HİL@L

   canm gecmek istediğin üniverstelere basvurunu yap sansını dene bi bakarsın olur..zaten bu sans işi yani başvuran kişilere baglı senin puanından düşükse yerleşirsin..

 • su

  arkadaşlar gazi üniversitesinin yatay geçiş sonuçları 15.08.2011 de belli olcaktı ama ses seda yok bilgisi olan var mı?

 • kadir

  arkadaşlar ben selçuk makina müh. geçiş yapmak istiyorum ortalamam 3.40 denesem olurmu bilgisi olan varmı yardımcı olursanız sevinirim teşk.

  • HİL@L

   bence şansını dene derim ..çünkü bu birazda şans işi..başvuracagın üniverstelerde senin puanından düşükse gayet rahatlıkla yerleşebilirsin…

 • fatos

  arkadaşlar peki yatay geçişler kabul olduğunda kayıt için gerekli belgeler neler? ve nasıl olacak harç nasıl yatırılacak bi bilginiz var mı?
  yardımcı olursanız sevinrim okulun sitesinde bulamadım.

  • HİL@L

   canım o okulun sitesinde yazıyo ama bulamadıysan basvuracagın üniverstenin öğrenci işlerini arayarak öğrenebilirsin..

 • melek

  bend mersin üniversitesine geçiş başvurusu yaptım ne zaman belli oluyor

  • HİL@L

   melek sonuçlar 26 ağustosta açıklncak internet sitesinden takip edebilirsin..

 • hafsa

  shr;göndermek istediğin üniversitenin öğrenci işlerinin telefon numarasını ararsan onlar adresi veriyorlar…(sitenin iletişim linkinden tel.nosunu alabilisin)

 • hafsa

  Teşekkürler Hilal.Peki bu bilgiye nerden ulaştın acaba.Bir üniversite bana olmaz dedi.O üniversiteye kaynak olarak neyi gösterebilirim? teşekkürler…

  • HİL@L

   Hafsa ben dokuz eylül üniverstesinin hem 1. öğretimine hemde 2.öğretimine başvurdum.Başvuru ücretleri 1. ve 2. öğretimin farklı oluyor.Yani her ikisinede başvurulabilirsin..

   • HİL@L

    ama şöyle bir şey varsada bilmiyorum yani her üniversteden üniversteye değişiyorsa..en iyisi geçiş yapmak istediğin üniverstenin öğrenci işlerini ara oradan daha ii bilgi alabilirsin…

 • shr

  ece posayla nasl gondrdn hangi ünıye ve üninin posta adresnı nasl buldn ?

 • Yavuz

  hangi bölümden başvuru yapıyorsun sevda?

 • hafsa

  Arkadaşlar;ben 1.öğretimdeyim.yatay geçişde aynı üniversitenin hem 1. öğretime hemde 2. öğretime başvuru yapabilir miyim?Bu konuda bilgisi olan var mı???

  • HİL@L

   Her ikisinede başvurabilirsin.

  • shr

   her ıkısıe basvuramazsz yazıyo selcukta dıgerlerı nasıl bılmıyorum o unıversıtenın sayfasnda belrtlr ona gore yap dermm

 • ece

  ben postayla gönderdim tekrarda sordum transkrip ders içerikleri ve disiplin cezası almadığına dair belge varsa sorun olmaz dediler.

 • SEVDA

  Arkadaşlar merhaba ya ben de selçuk a başvuru yapmayı düşünüyorum ve öss sonuç belgesi yazmadığı halde bana sonuç belgesine de bakar dedi öğrenci işleri,ben o belgeyi nasıl temin edicem bir de e postayla nasıl başvuru yapılıyor ki yani ben de şu an çıktılar var elimde

 • Hilal

  arkdaslar kurumlararası degil de kurumiçi yatay geçiş hakkında bilgisi olan var mı???

 • gökçe

  birde eskişehir osmangazi üni:)

 • gökçe

  arkadaşlar yökün sayfasını açamıyorum kırıkkale tıpa yatay geçiş yapmak istiyorum başvuru tarihlerini yazabilcek birisi varsa çok sevinirim.

 • ece

  çevre mühendisliği siz?

 • lale

  ben dicle de matematik öğretmenliği okuyorum. üçüncü sınıfa geçtim. yatay geçiş tarihlerini öğrene bilir miyim

 • yavuz

  ece hangi bölümden başvuru yaptın ?

 • deniz

  ya merhabalar…ben pamukkalde okuyorum ege üniversitesine geçiş yapmak istiyorum yalnız ben hazırlığı daha yeni bitirdim.başvuru yapabilmem için yönetmenlikte ilk yarıyılı okuman lazım dior.yani ben ikinci yarıyılda mı tercih yapabilcem:(((…?????

  • Tansel

   denız maalesef 1 yıl daha okuman gerekıyor. bırncı sınıfın sonunda ancak gecıs yapabılırsın.=(

 • ece

  iyi günler arkadaşlar. bende selçuğa başvuru yaptım postayla ama sitede ösym sonuç belgesi yazmadığı için göndermedim sorun olur mu

  • Hilal

   yok canım sorun olmaz zaten ösym sonuç belgesini istemiyor..

  • dingin

   Sitede yazanları gönderdiysen sorun olmaz.Hangi bölüme başvurdun? Bazıları kendi fakültenin ders içeriklerini de istiyor.

 • ibrahim57

  merhaba ben geçen sene(2010) açıköğretim fakültesine kaydoldum.bölümüm kamu yönetimidir.şimdi bu sene (2011) 2. sınıfa geçtim fakülte tarafından onur belgesi aldım not ortalamam 80ve üzerinde ben şimdi açıköğretimden örgün öğretime geçiş yapabilirmiyim beni aydınatırsanız sevirinirim teşekkürler.

 • merve

  merhaba arkadaşlar. hacettepe ve gazi üniversitesinin yatay geçiş basvuru tarihlerini bilen varmı??

  • SİYAH

   gazinin geçti süresi ama ankara üni sinin devam ediyor

 • Yavuz

  Yazmalısın demişsin ztn pardon. dilekçeyi biz kendimiz mi yazıyoruz yoksa okul kağıt mı veriyor biz dolduruyoruz?

 • Yavuz

  saadet peki dilekçe yazdınmı ? istenen belgelerde dilekçe de diyor ya.selçuğa başvuru yaptın değilmi? bölüm neydi ?

 • SİYAH

  merhaba gazi ünv nin yatay geçiş sonuçları ne zaman açıklanır bilgisi olan var mı

 • emin

  merhabalar çokk acil belegelerimi gönderecegim üniye dilekçe yazacak mıyım lütfen acill cevap

 • gökçe

  ayrıca kontenjan war mı da bilmiyorum.

 • gökçe

  slm.ben ktü okul öncesi öğretmenliği okuyorm. omü ye yatay geçiş başvurusu yapmayı düşünyrm.. ortalamm 2.68 bi şansım olabilir mi acaba

 • Ayten

  selam. ben Azerbaycanda Bakü Slavyan Üniversitesinde 3. sınıfta okuyorum. son iki sınıfı Gazi üniveristesinde bitirmek isityorum. gazi üniversitesiyle bizim üniversite arasinda bir anlaşma da var. yatay geçiş yapmamda bunun avantajı var mıdır ? gazi üniversitesine yatay geçiş için başvuru hangi tarihdedir?

 • Sonay

  slm ben selçuk ünv de Türkçe öğretmenliği okuyorum Ktü ye geçmek istiyorum ama bilgi yok Ktü nün eğitimini de bilmiyorum bilgisi olan varsa söyleyebilir mi :(

  • yavuz

   19 ağustos son basvuru tarihi diye biliyorum

 • hasan

  Acil cevap verebilirseniz sevinirim. KTÜ Süleyman demirel ve İnönü üni de bölüm arası yatay geçiş imkanı var mı? Varsa ne kadar var? Maden den bilgisayara geçiş olabilir mi?

 • Yavuz

  şeyma sansın olabilir tabiki ama bölümün ve ortalamanı söylermisin ?

 • Yavuz

  16 eylüle kadar süresi var. evet ders içerikleride, ösym belgende, transkiribinde olcak. ya hazırlık sınavı nasıl oluyor bilen varmı ?

 • fat

  slm arkadaşlar ben selçuk üni ye geçiş yapmk istyrm ve orda istenen belgeler dışında başka hangi belgeler gerekli bilitormusunuz
  bi arkadaş ders içerikleride gerekli dedi
  bi diğer arkadaş ösym sonuç belgesi onaylı olacak ddi :( nerde onaylattrılır ve gerçekten bu iki belgede gerekli mi lütfen yardımcı olun başvurular bugn başladı :(

  • saadet

   selamlar bende dün başvuru yaptım gereklı belgelrı yazım sana trankrpt,ösym sonuç belgesi,disiplin belgesi,ders içerikleri,bide ben yurt dısından gecıs yapmayı düşünüyorum ögrenci belgesi verdim.
   ösym sonuç belgesıne gelince o aslıyla gerek yok amakı fotokopı kabul etmıyorlar ınternetten ösym sıfrenı bılıyorsan cıkar aeo by

   • SEVDA

    ben de selçuk a başvuru yapcam yardımcı olur musun ya ordaki belgelerde öss sonuç belgesi yazmıyor ne biçim site bu selçuk un ya vala uyuz oldum ya ösym şifermi bilmiorum nasıl ulaşcam o belgeye ben?

 • ONUR

  ön lisans okuyorum yatay geçiş ile lisans programına geçebilir miyim ?

 • merve

  ben makine mühendisliği okuyorum 2.sınıfa gectim

 • melek

  herkes sadece soru soruyor bi cevap verebilen yok yalnız :D

 • selcuk

  Halkla ilişkiler ve tanıtım 3.sınıfa geçtim selcuk iletşim’e geçmek istiyorum en son kac ortalama ile alındı bilen var mı?

 • Yavuz

  Bu geçiş yapmak isteyen arkadaşlar hangi bölümlerdesiniz ??

 • merve

  mrb arkadaslar bende yatay gecıs yapmak ıstıyorum bıkac uni.ye basvuru yapabılırım dımı ama basvuru yaptıgım okulların bıkacı onaylarsa basvurumu o zaman nasıl olcak bılgısı olan var mı ? =)

  • Mhmd

   istediğine kayıt yaptırırsın o sorun olmaz bu yüzden ünilerde yedek olarakta alıyorlar ya.

   • merve

    tesekkur ederım mehmet ogrendım 3 üni.ye basvurdum bakalım hangısı olursa artık

 • ONUR

  Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı eğitimler dilerim. Benim bir sorum olacak; şu an ön lisans okuyorum yatay geçiş ile lisans programına geçme şansım var mı ?

 • gaye

  arkadaşlar mersin üniversitesi makina bölümü hakkında bilgisi olan var mı ?eğitimi nasıl ?

 • esra

  mrb. birşey sormak istiyorum ben marmarayı kazandım yatay geçişle ama kayıt tarıhını gecırdım 28 temmuzda bankaya para yatırmam gerekiyordu 29 temmuzda yedek ögr. için sondu ama yedekdende kayıt yaptıran olmamış yerımboş acaba kayıt yaptırabılırmıyım yoksa artık yapılacak bırsey yokmu cvp verırsenız cok sevınırım.

 • gaye

  mrb.arkadaşlar ben yökün sayfasında kontenjanları açamıyorum açılıncada boş bi sayfa çıkıyo karşıma siz yardımcı olabilirmisiniz ben makina okuyorum mersin,kocaeli,bursa düşünüyorum ama kontenjanları bilmiyorum diğer üniversiteleride ,,,teşekkürler

 • saadet

  selamlar arkadaslar ben baküde iletişim fakultesınde okuyorum(gazetecılık) hazırlık sınıfı okudum amakı ıngılızce deyıl.şuanda ıkıncı sınıfa gectım benım hazırlık sınıfı okumam sartmı ne olur cevap yazın tesekkurlerrrrr

 • hanife

  arkadaşlar selçuğn fen bilgisi ders içeriğine müfredatı göremiyorum bi bilgisi olan??

 • şeyma

  geçiş yapmak istiyorum ama puanım çok yüksek degil ama alttan deersim yok sizce şansım varmı

 • ecemm

  arkadaşlar selçuk üniversitesinin yatay geçiş duyurusunda ( Yatay geçiş kayıt ve intibak işlemleri kesinleşen öğrencilere yazılı bir belge verilir ve yeni durumları en geç 15 gün içinde Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanına (YÖKSİS) işlenir.) yazıyo ya asıl çıksada ben gitmesem veri tabanına işlenip kaldığım yerde sıkıntı çıkarır mı acil cvp lütfen

  • dingin

   asıl olarak kayda hak kazanıp kayıt yaptırmazsan yök veri tabanına bilgilerin işlenmez önemli olan kayıt yaptırmak.zaten yaptırmayanların yerine de yedek kontanjan var işte bunun için :))

 • Hilal

  arkadaşlar anadolu ve 19 mayıs ünivnın başvuru tarihini bilen var mı??

 • özge

  yatay gecış yapmak istiyorum selçuklu üniversitesi posta ile gerekli belgeleri kabul edıyomus dıye duydum acaba doğru mu? bide dogruysa hangi adrese gönderecez acaba.

  • Hilal

   mrb özge selçuk üniverstesi posta yoluyla kbl ediyor fakat zamanında yollamn gerekicek onadıkkat et geçiş ypcagın fakültenn dekanlıgına gönderrsn

 • sefa bayraktar

  ben yatay geçiş yapacam da kayıtlar ne zaman başlıyo

 • Hilal

  merhaba arkadaşlar ben kıbrısta okulöncesi ögrt bölümünde okuyorum…ünverstelerın başvuru tarihlerinin linkini bilen varsa yardımcı olabilir mi acaba?

 • gokhan

  basvuru tarihleri hakkında hıc bi bilgi yok uludag unıversitesi hakkında ogrenmek istiyorum bilgisi olan varsa yazabilir mi?

 • nigne

  yatay geçiş yapmak için anamız agladı boşverin yapmayalım arkadaşlar

 • mrv

  arkadaşlar ya erciyes üniversitesinden onaylı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içeriklerini gösteren belge de istiyolarmş bende o belge yok acaba eksik olması bi problem teşkil eder mi????

  • Mhmd

   tabikide onsuz olurmu istenen belgelerin hepsi olacak eksiksiz .

 • gamze

  aysun sen hangi bölüm istiyorsun?

 • merve

  http://www.yok.gov.tr/content/view/883 bu linkte bütün üniversitelerin yazıyo damla

 • merve

  ben fen bilgisi öğretmenliği bölümünde son sınıftayım. son sınıfta geçiş oluyo bildiğim kadarıyla sadece tıp fakültelerinde olmuyo diye biliyorum. selçuk üniversitesinin öğrenci işlerini aradım bilmiyorum dedi. sizin bilginiz var mı.

  • ümit

   arkadısm cok ozur dılerım rahatsız edıorum bırsey sorcam ben yatay gecıslı gop unısını kazandım..kayıta gıderken ne ıstedıklerını yazmamıslar bı yardımcı olabılırmısınız yatay gecıslerde belge ıstıolar mı

 • damla

  cvp bekliyorum

 • damla

  slm ben mersin üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorum ama başvurular hala yazmıyor bilgisi olan yazsın lütfen şimdiden tşk….

 • kübra

  bende selçuk üni. başvuru yapmak istiyorum ama hiçbirşeyini bilmiyorum

 • ece

  bende selçuğu aradım ağustos sonu gibi belli olur dediler

  • dingin

   ==selçuk üni. başvuracaklara==
   01.08.2011 başvuru başlangıç
   16.09.2011 başvuru bitiş

   19.09.2011 değerlendirme başlangıç
   21.09.2011 değerlendirme bitiş

   22.09.2011 sonuç ilan

   23.09.2011 kesin kayıt başlangıç
   28.09.2011 kesin kayıt bitiş
   bunlar yök te yazan tarihler ama selçuk kendi tarihlerini ve istediği belgelerini açıklamadı.tarihler yökün açıkladıkları ile aynı olur ama istenen belgeler ve şartları bilemem.tarihler de ayrı bir skandal en geç selçuk un SONUÇLARI AÇIKLANACAK

 • kaan

  var bende arkadaşlar

 • melek

  arkadaşlar bu başvuru tarihleri bölümden bölüme değişmiyor mu?geçen yıl farklılık olmuştu ve bazı bölümlerin tarihleri daha geçti. bir de geçen yıl yökün yayınladığı listenin linki elinde olan var mı ?

 • münzevi

  ben de muğla üni konya selçuk üni geçiş yapıcam eedebiyat okuyorum konya selçuk hakkında bilgisi olan var mı

  • elif

   ben de selçukta okuyorum
   oda arkadasım edebıyat okuyo suan son sınıfa gectı ve hocaları oldukca zorluyo

 • fatih

  basvuru tarıhleri bellı http://www.yok.gov.tr/content/view/883
  buradan bakabılırsınız tarıh ve kontenjanlara

  • begüm

   başvuru tarihleri önlisanslar için belli lisans programları için değil :s

 • fatih

  butun unıversitrelerin var kontenjan acan tum unıversıteler var

 • faruk

  bende atatürk üniversitesinde okuyorum malatyaya geçiş yapmayı düşünüyorum tarihler belli değil daha offf allahım offf gecmek istiyorum

 • melek

  bende konya selcuga gecis yamak istiyorum ama basvuru tarihleri hala belli degil aradım internet sayfamızdan takip edin dediler

  • engin

   et melek bende aradım 5 eylülde yayınlancak dediler

   • dingin

    5 eylül çok geç.sonuçlar 5 eylülde açıklanacaktır selçukta.başvuru tarihleri temmuzda mutlaka belli olur. selçukta her yıl başvurular ağustosun 20 si gibi başlıyor eylül başı sonuclar açıklanıyor.bir hata olmasın o 5 eylülde

 • Mhmd

  Tüm ünilerin kontenjanları yazıyor bi dosyada onu indir hepsi altalta yazıyor.. http://www.yok.gov.tr/content/view/883
  Tablo 4 ü seçin ..

  • ümit

   arkadısm cok ozur dılerım rahatsız edıorum bırsey sorcam ben yatay gecıslı gop unısını kazandım..kayıta gıderken ne ıstedıklerını yazmamıslar bı yardımcı olabılırmısınız yatay gecıslerde belge ıstıolar mı bı yardımcı olun arkadaslar lutfen..

 • AHMET

  hangı unıversıtelrın kontenjanları var yazar mısn ?

 • AHMET

  selçuk üniversitesi süleyman demirel üniversitesi ve akdeniz üniversitesinin yatay geçiş tarihleri açıklandı mı bilen varsa eğer lütfen yardımcı olabilirler mı ?

  • Mhmd

   yok un sitesinde tüm ünilerin kontenjanları var ;)

 • Mhmd

  öğrencinin okuduğu ders müfredatı, okuduğu derslerin içeriklerini gösterir dokümanlar ile ders tanımları aynı belgemi oluyor aynıysa neden 2 madde halinde istiyolar bunları birde onaylı ösys sonuç belgesi nasıl oluyor nerden onaylatacaz

 • Mhmd

  o Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı ders içeriği. ile ders tanımları aynımı birde onaylı ösys sonuç belgesi diyor onaylı nasıl oluyor nerden alabiliriz

  • büşra

   şu an okuduğun okul onları kaşeleyp imzalıycak onaylıycaklar

 • engin

  arkadaşlar bende konya selcuga gitmek istiyorum o yüzden hergun baka baka öğrendik bşyler konya selcuk da 5 eylül sitesinde yayınlıcakmış aradım öğrendim onuda umarım herkes istedigi yere gider…

 • Tansel

  arkadslar bazı unılere gecıs yaparken unı aldıgımz genel not ortalamasnı öss puanını falan katarak degıstırıyor ve bu da ortalamayı baya dusuruyor.hangı unılerde bu sıstem war bılen war mı..

  • engin

   tansel onu ünilerin koşullarını acıkladıgı zmn ögrenirsin ancak

 • engin

  Önlisans ve lisans için kontenjanlarını açıklayan adnan menderes üniversitesi başvurularını 1 ile 19 ağustos 2011 tarihleri arasında yapacak. Başvuru sonuçlarının 5 eylül 2011 tarihinde duyurulacak. 6 ile 9 eylül tarihleri arasında kesin kayıt olacağını belirten adnan menderes üniversitesi başvuruları yatay geçiş yapmak istedikleri fakülte dekanlığına, meslek yüksek okulu müdürlüğüne yapmasını belirtti.

  Yabancı dil gerektiren bölümler içinse muafiyet sınavı 16 eylül 2011 tarihinde olacak.

 • engin

  Kontenjanları henüz duyurulmamış olmasına rağmen Ege üniversitesinin yatay geçiş süreç tarihleri belli oldu. 18 ile 29 temmuz 2011 tarihleri arasında başvuru alacak olan ege üniversitesi, eğitim dili ingilizce olduğu için yabancı dil muafiyet sınavını geçmenizi istiyor. 3 ağustos’ta yapılacak olan sınav sonucunda başarılı olamazsanız eğer başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

  22-23-24 tarihleri arasında asil kesin kayıt yapılacaktır, bu dönemde hem yatay geçişe kabul alıp hem de kayıt yaptırmayan adaylar olursa 25-26 ağustos’ta ise yedek kayıtları yapılacaktır.

 • engin

  Bolu abant izzet baysal üniversitesi 2011-2012 öğretim yılı için kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş tarihlerini açıkladı! Güz dönemi için 8 ile 19 ağustos 2011, bahar dönemi için ise 24 ocak ile 1 şubat 2012 tarihleri arasında başvuru kabulu alacaklar.

  Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinin ardından öğrenci dekanlığına bildirilme süresinin son günü 7 eylül olarak bildirilmiş muhtemelen en geç o gün sonuçlar açıklanmış olacaktı

 • engin

  Sakarya üniversitesi 30 haziran günü yatay geçiş kontenjanlarını açıkladı, başvuruları 22 ile 26 ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sakarya üniversitesinde sonuçlar 9 eylül 2011 tarihinde duyurulacak.

  İngilizce eğitim veren bölümleri için muafiyet sınavı yapacak olan Sakarya üniversitesi tarihi 16 eylül olarak belirlemiş. Tabiki sınavdan önce 14-15 eylül tarihlerinde yatay geçişle gelen öğrenciler için kayıt günüdür.

 • melek

  aslında senin alman gerekli canım ama yerine baska biride onaylattırıp gönderebilir sana yada ordaki görevlileri arayıp postalamalarını isteyebilirsin o tamamen okuldakilerin insiyatifine kalmıs ara bence konus dene sansını :)

 • ecemm

  bizim okuldan belgeleri bizim almamız şart mı birisi bizim yerimize alabilir mi transkripti falan?nolur cvp yazınm arkadaşlar bnm yol çok uzun

  • serra

   almasini istedigin kisiye dilekce yazip fakslayabilirsin. belgelerimin ….adli kisiye teslim edilmesini istiyorum gibi..
   en iyisi okulunu arayip hangi sekilde alabilecegini sor.

 • songül

  selam ben van yüzüncüyıl üniversitesinde edebiyat bölümü ikinci ögretimini okuyorum dicle üniversitsinin birinci ögretimine geçmek istiyorum not ortalamam yetmiş beş altan dersim yok geçme şansım yüzde kaç ve başka ne gibi değişiklik olacak üniversitemde

 • melek

  belgeleri fakülte dekanlıgında onaylıyolar günler sürmüyo sadece imzalıyolar ve mühür basıyolar isterseniz tek seferde istedginiz kadar transkripti onaylattırabilirsiniz hemde bigünde :) gaziye gecis yapmak cok zor arkadaslar cünkü sadece ankaradaki üni.lerde yerlesme puanına bakıyolar gazi taban puanının 5bin altında yerleştirme puanı olanların basvurusunu kabul etmıyo bıle bu sene kı kosullar acıklanmadı daha ama umarım degistirirler bu kosulu :(

  • serra

   taban puanin 5bin altinda yerlestirme puani ne demek anlamadim. bi de sadece ankaradan mi aliyor yani??

 • ayse

  slm arkadşlar yatay geçişler illa elden olmak zorundamı postayla hangi üniversiteler alıyor? bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler..

 • ozan gvn

  birde o belgelerin cıkması için yani onayı için ne kadar zaman geçer 2 kere mi gidip gelmem lazım yani :) of yazın sıcağında da hiç çekilmez şimdi..

 • ozan gvn

  arkadaşlar ben samsunda okuyorum izmire geçiş yapmayı düşünüyorum fakat yaz tatilinde oldugumuzdan önceden yatay geçiş belgelerini alamadım şimdi o belgeleri almak için kendi üniversiteme gitmem mi gerekir???
  beni bilgilendiriseniz sevinirim ..

 • ecesu

  teskrler hangi bölüme geçiş yapıcan

 • halit

  tşk ederm ecesu ;) belgeleri yatırmak üniversiteye göre değişior bazı üniversiteler elden yatırmak gibi bir şart koşmuyor zannedersem posta yolu ile de oluor tavsiyem: öğrenci işleriyle görüşmende yarar var

 • aysun

  ben 2.sınıfa geçtim sınıf öğretmenliği okuyorum çanakkale bursa kocaeli ve sakaryaya başvurmak istiyorum ..ama tarihlerle ilgili net bir bilgiye ulaşamıyorum..herhangi birinden haberdar olan varmı?

  • begümm

   bildim kadarıyla sakaryanın başvuru tarihleri 22-26 ağustos arası

 • ecesu

  ewt iki ünv için ayrıı ayrı belge alcaksn

 • halit

  mrb arkadaşlar.. ben iki ayrı üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapmak istiorum fakat anlamadığım nokta iki üniversite içinde kendi üniversitemizden ayrı ayrı belge almak mı gerekiyor örneğin: iki tane transkript belgesi gibi..

 • aybuke

  ben ikinci öğretimim başka bi üniversiteye birinci öğretime yatay geçiş yapabilirmiyim acaba ?

 • selin

  arkadaşlar bn ikinci öğretimden normal öğretime geçmek idtiyorum ancak sınıfta ilk %10a girmem gerek girip girmediğim eylülde belli olacakmış. ancak başvurular başlıyor bu durumda baş vuramam mı çünkü bnden girdiğime dair belge isteyecekler ama belli olmadığı için o belgeyi veremiceem bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olabilir mi

 • sevgi

  ben aöf okul öncesi öğrtm.2.sınıfa geçtim akdeniz üni.yatay gecis yapmak istiyorm.ortalamam 89.acaba bu ortalama ile beni alırlar mı kontejan 3 ikinci öğretim kontejanı da 3.lütfen cevapleyın

 • ecesu

  yaa belgeleri elden vermek sart mı? brde su para yatrma işini anlamadm acıklar msnz ?

 • elif

  slm arkadaslar ben selcuk üniversitesın de okuyorum yrumların hepsını okudum genelde selcuk ünı ye gecmek ıstenıyo ama bence gelmeyın derım :)gazının tarıhlerını ben de gormedım ama marmaranınkı yarın son ve elden vermek gerekıyo gazının tarıhlerını bılen varsa yazsın lutfen

  • ecemm

   peki elden vermemiz gerekiyor mu selçuğa

 • duygu

  SA arkadaslar bende bakude 1 sınıf psıkolojı okudum yanı 2. sınıfa gectım ve geciş yapmak istiyorum ama ben orda azerıce hazırlık okudum burda ıngılızce hazırlık olan unı gecıs yaparsam nasıl olcak ve ben sadece bursa ve samsunu bılıyorum baska unı gecıs yapılabılıyormu psıkolojıden bılen var mı?

 • büşra

  gazi çekoya geçiş yapmak istiyorum akdenizde okuyorum..2.sınıf için basvurcam ortalamam 3.43 şansım ne sizce:S bilgisi olan varsa daha öncelerden lütfen bilgilendirsin. bide belgeleri elden almak zorunda mıyız

 • gamze

  arkadaşlar merhaba bende balıkesir bursa veya eskişehr iştiyorum ama bilgilere ulaşamıyorum bilen varsa bilgilendirir misiniz?

  • aysun

   bende balıkesir ve bursa istiyorum ama bir türlü ulaşamıyorum..bursayı aradım 15 inden sonra siteden takip edin dediler eme bir türlü tamin edici cevap alamadım..

 • gülll

  psıkolojı bolumune yatay gecıs dusunen varmı ?

 • fatma

  ben konya edebiyata geçiş yapmak ıstıyorum ancak yuzuncu yıl edebiyat 462 kapattı ve selcuk 482 kapanıs yaptı yanı oss sonucum selcuga gore cok dusuk gecıs olmazmı lutfen benı bılgılendırırmısınız

 • nesibe

  eğer öğrenen olursa bu sayfada paylaşabilirmi birbirimizi haberdar edelim lütfen

 • melek

  ben makina müh. 1. sınıf ogrencısıyım bırıncı sınıf ortalamam 3.70 hazırlık okumadım gazı üni. gecis yapmak istiyorum basvuru tarihlerini bilen var mı ?

 • merve

  ben selçuklu üniversitesi ilahiyat fakültesine geçiş yapmak istiyorum orda okuyup eğitimi hakkında bilgi verebilecek var mı?

  • tusi

   merve selçuk’a nerden geçmek istiyorsun?

 • gaye

  hazırlık sınıfı okumadıysan sınava giriceksin üniversitenin belirlediği tarihte sınavı geçersen eğer sorun yok geçemediğin takdirde hazırlık sınıfı okuyup öyle devam ediceksin bi sonraki yıl yani yıl daha uzatman demek………siz üni.lerin tarihlerini biliyomusunuz yök ün sayfasında hala bişey yokta ,teşekkrler şimdiden

  • Tansel

   tskler gaye..yökün sitesinde hiçbişey yazmıyor.başvuru yapacagın üninin sitesine bak sık sık

 • Tansel

  arkadaslar bazı ünilerin yabancı dil hazırlık sınıfları zorunlu olarak yapılması gerekıyor..boyle unilere geçiş yapılabilır mi..? ben hazırlık sınıfı okumadım..hazırlık sınıfı zorunlu olan unılere yatay geçiş yaparken sorun çıkar mı,?

 • nur

  bilen cevap yazabilir mi lütfennnnnn acil lazım

 • nur

  anadolu üniversitesi geciş tarihlerini bilen var mı?

 • nur

  slm arkadasar bende yatay geçiş yapmak istiyorum begelri önceden almak omuyor dediler belgelerdeki tarihin basvuru tarihlari içinde olması gerekiyormuş dogrumu acaba

  • sdasfq

   nur o belgelerde yazılan tarihin önemi yok

 • dilara çiftçi

  sakrya üniversitesinin başvuru tarihleri:22-26 ağustos 2011 tarihleri arasında

  • sdasfq

   eminmisin ? marmara üniversitesine başvuru başladı bu kadar geç olmaması lazım :S

 • mrv

  slm arkadaşlar erciyes üniversitesine geçiş yapmayı düşünen var mı?? bölümüm ilköğretm mat öğrtmnlği

 • salih er

  bölümüm pdr geçiş ihtimali olur mu bursluyum

 • salih er

  arkadaşlar bende kıbrısta 1.sınıfı bitirdim 3.70 ort var yatay geçiş tarihleri bilen var mı

 • gaye

  arkadaşlar aranızda makina okuyup geçiş yapmak isteyen var mı?

 • ziyaretçi

  bende süleyman demirel ftr’ye geçmek istiyorum.eğer orda okuyan varsa eğitimi hakkında bilgi verebilir mi?? sdü de hala açıklamadı tarihleri

 • selin

  slm arkadaşlar bn trabzonda oturuyrm balıkesirde okuyorum ytay geçiş düşünüyorm anck belgeleri almak için tekrar okula gtmemiz mi gerekiyor bizim adımıza baskası alabiliyor mu yada okul faxlayabiliyor mu ? ayrıca bn ikinci öğretim okuyorm normal öğretime geçmek istiyorum ünilerin başvurular başlıyo ama ilk %10girenlr okulun açılışına yakın açıklanack diyorlr başvurulara yetişmiyor bilgisi olan varsa ltfn yardmcı olsn

 • hll

  Arkadaşlar arayın üniversiteleri öğrenin çok zor birşey değil ama 15 inde çoğu açıklanır inş.

 • gülll

  uffff bu ısler cok karısık ama bı ann once acıklansa su tarıhler yada bırılerı bıze kesın bılgı versın hergun arastırma yapıorum ama sonuc kocaman bı sıfır…:(((

 • hll

  15 temmuzda açıklanacakmış kontenjanlar

  • aslı

   erciyes üni. yatay geçiş başvuru tarihini bilen var mı?

 • ebrar

  arkadaşlar ben 19 mayıs ve uludağ üniv e geçiş yapmak istiyorm başvuru tarihleri ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak bir bilginiz var mı çok acil lütfen=(

  • hll

   19 mayıs- 15 temmuzda açıklanacakmış ama diğerini bilmiyorum

 • sude

  offffffff hala açıklanmadı dımıı aaaaaaaaa

 • ahmet

  s.ü yatay geçiş tarihleri acıklandı mı ? ?

 • ece

  yatay geçiş kontenjanları ağustos da belli olacakk

  • ziyaretçi

   naptın sen temmuzun ortasında açıklanacakmış :D

  • gülten

   ewt ece haklısın ağustosta belli oacak kesin olarakk ..

 • erdy

  selam arkadaşlar, onaylı öss sonuç belgesi fotokopisi isteniyor sanırım. bunu nasıl temin edeceğiz bilgisi olan var mı? yani fotokopiyi çektirip ösym ye mi onaylatılacak falan? teşekkür ederim şimdiden.

 • esra

  Slm arkadaşlar tercihler nezman ve nasıl olucakk bilgi almak istiyırum yardımcı olurmusunuz..?

 • edaaa

  diplomamızda geçiş yaptığımız okulun ismi yazcak dimi?

 • edaaa

  arkadaşlar bende gaziye geçiş yapmak istiyorum ortalamam 3.00 şansım nedir ?benim için geçmek mi iyi olcak kalmak mı onuda bilmioyrum kafam çok karışık puff.tm olarak gerekli belgeler nedir

  • serra

   ben de gazıye gecmek ıstıyorum ama daha tarıhler bellı degıl. eda sen hangı bolume gecıceksın

  • gülten

   transkirip onaylı belge
   transkiripin altında yazar disiplin cezası yoktur die
   ders içeriklerinin onaylı fotokopisi
   okula geçiş için yatıracağn kısmi bi para vardır okulun sitesinde hesabi yazar ona ne kadar istiyorlarsa yatır 50 yi pek geçmez
   bide internette yatay geçiş dilekçe örneği çıkarttr doldur
   hı bide ösym sonuç belgesi onaylı bu yazdığım belgelerinin hepsinin onaylı olması gerekli dilekçe hariç .. byss

 • ecemm

  arkadaşlar yatay geçiş için gerekli olan evrakları kendi okulumuzdan elden almamız şart mı lütfen cvp yazın çok acil

 • gülll

  slm arkadaslar ben kıbrısta psıkolojı 1. sınıfı bıtırdım ganom 3.33
  fakat hangı unı ve nasıl basvuruda bulunacagımı ve sansımın olup olmadıgını bılmıorum bılenınıs varsa yardımcı olabılırmı ?

 • begümm

  öğrenci işlerinde disiplin cezası olmadına dair belgeyi ayrıca veriyolar mı? bana extra belge vermediler…benim transkript te en altta disiplin cezası yoktur diye yazıyor..acaba bu sorun olur muuu :s

 • berkejann

  makine mühendisliği 1. sınıfım 3.14 gno var geçiş yapma şansım ne kadar sizce. ve bu geçiş tarihleri açıklanması gerekiyor hala bir açıklama yok :S bilenler var mı acaba.

  • gaye

   ortalaman makina için iyi hangi üni.de okuyorsun nereye geçiş yapıcaksın bende makina okuyorum ama ortalamam birasz düşük

 • ecemm

  saol ececm cvbın için acaba selçuk temmuzda mı açıklar birde selçuğada elden başvuru şart mı acaba?

 • esraaaaa=((

  yaa bende mersin üniversitesi iktisat okuyorum.. yani bu sene hazırlık bitti ama ya bölümü yada üniyi değiştirmek istiyorum ankara ist ıktısat fakultelerine geciş var mı bulamıyorum netten???? yada hukuga geciş olabılır mı?? biri yardımcı olsunn luttfennnn….

 • elif

  arkadaşlar hacettepe üniversitesi muhasebe ve vergi uygulamaları yatay geçişle öğrenci alıyo mu biliyo musunuz

 • gülşah

  arkadaşlar akdeniz ünvivrstesi yatay geçiş tarihlerini bilen varsa yazabilirmi ? ayrıca kendi ünviversitemizemi 25 tl veriyoruz

 • ece

  aslında benim de pek bir bilgim yok. bende s.ü ye geçiş yapmak istiyorum. bilgilendirmeye msj attım.ama cevap gelmedi yarın öğrenci işlerini aramayı düşünüyorum. belgeleri üniversitenden bizzat alman lazım.

 • AHMET

  ece hangı unüversiteler acıklandı yazar mısın acaba ? do1anay_ahrado@hotmail.com msn adresınde ekleyebılırsınız. yatay geçiş hakkında sormak ıstedıgm konular var. belkı bende sıze yardımcı olabılırm .

 • ecemm

  s.ü.yatay geçiş ne zmn açıklanır bi fikri olan var mı birde belgeler üniversiteden elden mi almak gerekiyo birilerinede aldırsak olur mu s.ü.deelden başvuru yapmak şart mı?…

 • ece

  evet fotokobi olmaz tabi. baazı üniversiteler kontenjanları ve tarihleri yazdılar. üniversitelerin sitesini takip edelim

 • sude

  hayır hayırr fotokopi felan olmaz:S posta yoluylada işi riske atmiş olursunuz..en doru yolu elden vermek ve evrakların aslı olmasıı..! sadece su tarıhler ne zamn açıklancakk o sorun offffffffffffffffffffffff

 • ahmet

  bende çok merak edıyorum eger acıklanan yerler olursa buraya sende yaz . haberımız olsun.senın bolum ney bu arada ?

 • ahmet

  yatay geçiş için tarihleri belli olan universitelerı bılen var mı ???

  • ozgur

   valla kardesim akdeniz ve selcukun kontenjanlari aciklansa banda haber versen sevinirim

 • AHMET

  s.ü yatay geçiş zamanı bılen var yada duyuru yapılcak yerın lınk. olarak yazar mısınz ?

 • AHMET

  aynen bende bıktım hergun sıteye bakmadan bırsey yazmıyor. bende bazı unıversıtelere yatay gecıs ıcın basvuru yapıcam. basvuru parası oluyor mu . bırde almıs oldugumuz belgelerın fotokbısı olur yada ılla resmı evrak mı olması gerekıyor ?? bu konuda yardımcı olabılır mısnız lutfen ?

 • sude

  artık her gun bakmaktan yoruldum..su yatay geçiş tarıhlerı ne zamnnn ya..! sosyal bilimler meslek yükseokuluna..! bilen varsa sölesın lutfen:(

 • erdem

  yaa bu s.ü. nin yatay geçiş tarihleri ne zmn bilen var mıı

 • gaye

  mrb.arkadaşlar ben makina i.ö deyim …istediğimiz kadar unv.tye başvurabiliyosunuz demişsiniz bazı üniversiteler tam bilgi vermemiş sitede tahmini başvurular nezaman başlar ve nekadar sürüyo, 2,90 ortalamayla nereye geçiş yapılabilir ?teşekkürler …

  • Tansel

   bazı ünilerin 1 ay bazıların 10 gun suruyor basvuruları degısıyor yani anlayacagın..walla geciş işi baskalarının senin gecmek ıstedıgın üniyi tercih etmelerıne gore degısır..tercih meselesi aslında..bıraz da sans lazım tabıkı

 • nurr

  ben kıbrıs ta pdr 1. sınıfı bitirdim ortalamm 2,86 gecis sansım nedırrr ??? ünv . öneriniz var mı?

 • Tansel

  tskler ece..peki her üniye gercek belge mi vermem gerkıyor..yani ögrenci işlerinden aldıgım belgeleri fotokopi cektırıp dıger ünilere versem olur mu sorun cıkar mı..

  • mhmd

   çıkar yada bitane al fotokopilerini noterden asıl belge niteliğine getir onları ver riske atmaya değmez en iyisi aslından al bence

 • ece

  istediğin kadar üniversiteye aynı anda yapabiliyorsun. dilekçe örnekleri internette var zaten.internetten alanabilir. para ödeniyor mu o konuda bi bilgim yok

  • ozgur

   arkadasim evraklari ogrenci isleri duzenleyecektir zaten zarf icinde muhurlu oarak verilecektir sana muhur bozulsa kabul etmeyeceklerdir.ayrica her universite basvuru icin 25 tl kendi universitene vereceksin

 • Tansel

  slm arkadslar..üniversitelerin yatay geçiş basvuru tarıhleri ne zaman acıklanacak bilen war mı..bı de bırden fazla üniye basvuru yaparken sıralama belırlıyormuyuz yoksa istedigımz uniye gıdıp mı basvuru yapıyorz..simdiden teşekkürlerr…

 • merve

  selamlar arkadaşlar.ben gazi ilköğretim matematik öğretmenliği 2.öğretimdeyim.2.sınıf normal öğretim için başvurmak istiyorum.ortalamam 3.70.şansım nedir sizce?birde gazi nin başvuru tarihleri ne zaman bilginiz varmı?şimdiden teşekkürler…

  • Tansel

   sansın baya yuksek 3.70 ortalama ile yaparsın bence. 2.ogretmden 1. ogretıme gecmek ıcın %10 olayı var bi de habeerın olsun..ama sadece harcın dusuyor.derslere yıne aynı sekılde gırıyorsun yanı

   • ebrar

    arkadaşlar uludağ ve 19 mayıs üniversitelerin geçiş tarihleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak bir bilginiz var mı lütfen bilen söylesin:(

  • selin

   merve bnde ikinci öğretimden ormal öğretime geçmek istiyorum anck %10a girenler okulun acılmasına doğru acıklanackmıs ama yatay geçiş başvuruları daha once başlıyo bu durumda basvuru yapamazmıyız bilgin varsa yardımcı olrsan cok sevinirim

  • naziş

   ikinci öğretimden normal ögretime geçiş yok

 • ece

  Arkadaşlar, bölümünüzün Öğrenci İşleri’ne gidip, yatay geçiş yapmak istediğinizi söyleyin. Bölümüzden transkript, ÖSYM puan kartının onaylı fotokopisi, disiplin cezası alıp almadığınıza ilişkin belge ve almış olduğunuz derslerin içeriklerini belirten belgeyi isteyin . Şimdi sırada dilekçe hazırlaması var. Yatay geçiş yapmak için istediğiniz üniversiteye başvurabilirsiniz. Çoğu üniversite başvuruyu bizzat sizin yapmanızı istiyor. Nedense Postayla başvuruları kabul etmiyorlar. Bu konuda detaylı bilgiyi üniversitelerden öğrenebilirsiniz.

  • AHMET

   pekı basvurcagımız okullara yatay geçiş ıcın bır para ödemesi yapıyor muyuz ? bırde bu dılekce olayını bıraz acarmısn ?

 • AHMET

  bende bu sene geçiş yapmak ıstıyorum . kıbrısda burslu okuyuyorum. genel ortalamam 3.04 . belgeler ve okulların bu tarıhlerı ne zaman acıklıcakları konuda bılgı verebılcek gönüllüler aranıyor…

 • ece

  merhaba bende selçuk üniv. geçiş yapmak istiyorum ama hala bir açıklama yapılmadı. birde transkrip diploma gibi gerekli belgeleri bizzat mı almamız lazım.

  • AHMET

   bende 1 kac unıversıteye basvuru yapıcam eger belgeler hakkında bılgın varsa banada yardımcı olur musun ?

  • amedli delikanli

   yatay gecis bende dusunuyorum akdeniz ve selcuka.evraklarimi tmamladim eksik olursa tekrar kendi universiteme(firat univ)gidip tamamlayacagim.evraklar:aldigin deslerin analizi(onayli)/transkrip/osym yerlestirme sonucu/disiplin cezasi almadigina dair belge…genellikle tum uiversite icin gecerli evraklar.bende yatay gecis bas vurularinin aciklanmasini bekliyom ne zaman aciklanir akdeniz ve selcukun yatay gecisi.bilgilendirin beni arkadaslar

 • erdem

  arkadaşlar daha s.ü.nde bir duyuru falan yok bn göremedim

 • cansu

  gazi ve hacettepe yatay geçişleri ne zamn acaba bn sitesinde bulamadım

 • HAFİZA

  ÖSS puanı düşük olan arkadaşlar önemli olan ortalamanız okulların son kapanış puanlarını dikkate alarak tercih yapabilirsiniz kontenjanları göz önüne almayı unutmayın.

 • HAFİZA

  Ayrıca alttan dersi olanlar geçiş yapamaz sakin olun hem ağustosu bulur geçişler evraklarınızı tamamlamaya devam edin.

 • HAFİZA

  Başvuru tarihleri internet sitesinde yayınlanacak arkadaşlar okulunuzun sitesinden sürekli takip etmelisiniz :)

 • gözde

  pamukkale üniversitesinin yatay geçişleri ne zaman yapılacak bilen varmı??

  • HAFİZA

   Tatlım okulunun sitesinden duyuru yapılır takip et.

 • Yağmur

  Selçuk Üniversitesinin yatay geçiş tarihlerine ihtiyacım var. İlgilenebilir misiniz lütfen.

  • HAFİZA

   S.Ü sitesinde açıklanacak bu günlerde netten takibe devam.

  • saadet

   yaa arkadaslar banada selçuk univr. yatay geçiş basvuru tarihleri lazım bilgisi olan cevap yazsın selamlar

 • serhat

  selçuk üniversitesi yatay geçiş başvuruları ne zaman bilgi verebilir misiniz? Lütfen.

  • HAFİZA

   Bütünlemeler yeni bitti açıklama süresi sona erdiğinde başlayacak arkadaşlar.

 • erdem

  ben de fırat üniversitesinde okuyorum bn de geçiş yapacaktım ama öss puanım tutmadı ve geçiş yapamazsın dediler karşı üniversite bi de selçuk üniversitesinin geçiş tarihleri ne zmn bilen var mı

  • HAFİZA

   ÖSS nin önemi yok o kadar ortalama ile alakalı bir şey git başvur ayrıca Selçuk bu aralar açacak duyuru siteden yapılır.

 • fatma

  Merhaba ben istanbul aydın üniversitesi sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencisiyim genel ortalamam 3.23 yatay geçiş yapmak istiyorum ama öss puanım düşük geçiş yapma şansım:(Bir de nasıl bir sıralama yapmalıyım şansım ne olabilir?

  • zuhal

   fatmacım ben gecen yıl kıbrıstan sınop unıversıtesıne gectım ızmır ege unıversıtesı anadolu unıversıtesı sınop unıversıtesı oss puanına onem vermıyo sadece akademık ortalamaya bakıyo oyuzden bu unıversıtelere basvurabulırsın gecen yıl sınıf ogretmenlıgıne 3.00 ıle arkadasım sınop unıversıtesıne gecıs yaptı ozel unıversıteden tabı benım bılmedıgım daha bır cok unıversıte vardır onlarıda sen arastırrsın ha bıde unutmadan akdenız unıversıtesıde oss puanını oneme almıyo ordada sansın cok yuksek basarılar

   • AHMET

    slm zuhal bende kıbrısda egıtım goruyorum suan ve yatay geçiş yapmak ıstıyorum eger bana bu konuda yardımıc olursan sevınırm . yatay gecısı nasıl yaptın belgeler falan ? msn adresınden de mumkun olursa konusursak cok guzel olur butun detayları ogrenmek ıstıyorum cunku

 • HAFİZA

  s.ü geçiş trihleri ne zaman bilenvar mı

 • emine

  merhaba ben ibrahim çeçen üniversitesinde 1.sınıf matematik bölümünü 3.00 ortalamayla bitirdim.ikinci sınıfta geçiş yapmak istyorum fakat müfredat derslerim üniversitelerle aynı değil.başvuru yaparsam almama şansları nedir.ben alttan ders almayı göze alıyorum bu konuda kendime fazlasıyla güveniyorum.

  • HAFİZA

   Farklı dersleri alttan alırsın sorun yok şansın var kullan?

 • Envenewer

  ilginc bilgiler icin tesekkurler

 • buse pınar

  ktü okul öncesi öğretmenlii 1. sınıf örencisiyim seney çomüye başvurmak istiyorum.yatay geçiş başvuru tarihleri ne zaman??

  • HAFİZA

   Başvuracağın okulun sitesinde yazacak takip et.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.