Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Nelerdir?

İslam dininin Türkler tarafından tanınması özellikle Emeviler Döneminde, bir kısım Türk ülkelerinin fethiyle başlamıştır. Emevilerin izlediği ırkçı politika (mevali politikası) nedeniyle, Türklerin İslamiyete geçişini yavaşlatmıştır.

İslamiyet Kâbe

Kâbe’den bir görünüş

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerindeki en önemli olay ise Araplar (Abbasiler) ve Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı‘dır. Savaş, Türk ordularının (Yağma, Çiğil ve Karlukların) da desteğini alan Arapların (Abbasilerin) zaferiyle sonuçlanmıştır.

Savaş Sonucunda;
Orta Asya’da Çin tehlikesi önlenmiştir.
Türk İslam tarihi başlamış, İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır.
Kağıt, matbaa, pusula vb. Çin dışında da yayılmaya başladı.

Türklerin İslamiyeti Benimseme Nedenleri Maddeler Halinde:

  • Türklerdeki Gök Tanrı inancı ile İslamiyetteki Tek Tanrı inancı arasındaki benzerlik,
  • Türklerdeki cihan hakimiyeti mefkuresi (gaza düşüncesi) ile İslamiyetteki Cihat Anlayışı arasındaki benzerlik,
  • Her iki kültürde de ahiret ve cennet cehennem inançlarının olması,
  • İki kültürde de kurban kesme geleneğinin olması,
  • İki kültürde de temizliğe önem verilmesi,
  • İki kültürde de ruhban sınıfının (ayrıcalıklı din adamları) olmaması,
  • İki kültürde de ahlak kurallarının benzerliği,
  • Abbasilerin Türklere ve Türk kültürüne karşı hoşgörülü tutumu

Tüm bu nedenler Türklerin İslamiyeti benimsemesini sağlamıştır.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası
İslamiyeti Benimseme Haritası

İslamiyetin yayılışını gösteren harita

Konu İçi Sözlük:

Gaza: İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaştır. Bu savaşa katılan Müslümanlara gazi denir. Düşmandan ele geçirilen mallara da ganimet denir.

Cihat: İslamiyeti korumak amacıyla yapılan savaşa verilen isimdir.

Mevali: Emevilerin Arap kökenli olmayan Müslümanlara verdikleri isimdir.

Mefkure: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ülkü.

Gök Tanrı: Türklerin İslamiyet öncesi inandıkları gökyüzü tanrısıdır. Bu inanca göre yeryüzündeki dağlar, nehirler, göller, ağaçlar, hayvanlar, insanlar, taşlar vs. her şey Gök Tanrı’ya aitti.

Tek Tanrı: İslamiyette ve diğer hak dinlerinde kabul edilen, her şeyi yarattığına inanılan Tek Tanrı. İslamiyette Allah, Hristiyanlıkta Tanrı olarak bilinmektedir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.