Kaside Örnekleri Özellikleri ve Bölümleri

Kaside Nedir?

Kasideler, genellikle birini övmek ya da yermek (eleştirmek) amacıyla yazılan şiirlerdir. Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, altı bölümden oluşur.

Kasideler Türk edebiyatında 13. Yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişir. Kasidenin ilk beyitine matla denir. Şair kasidesi içinde matlayı tekrar ederse tecdid-i matla denir. Matlayı birden çok tekrar ederse bu zat-ül metali veya zül metalidir. Kasidenin son beyitine makta, şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir. Kasidenin en güzel beyiti beyt-ül kasid olarak isimlendirilir.

Kasidenin Bölümleri
1) Nesip (Teşbib)

 • Kasidenin ilk bölümü ve aynı zamanda en ağır bölümüdür.
 • Genelde 15 ile 20 beyit arasında olur.
 • Şair bu bölümde betimleme yapar; kadın, kış, at, bahar vs.
 • Baharın tasviri yapılıyorsa: Bahariye, kışın tasviri yapılıyorsa: Şitaiye, temmuzun tasviri yapılıyorsa: Temmuziye, ramazanın tasviri yapılıyorsa: Ramazaniye, atın tasviri yapılıyorsa: Rahşiye, hamamın tasviri yapılıyorsa: Hamamiye. Değişik tasvirler yapılır. Yani kasidenin tasvir bölümüdür.

  2) Girizgah

 • Nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen ve basamak görevinde olan beyitlerdir.
 • Şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber verir.
 • 1 – 2 beyitten oluşur.
 • 3) Methiye

 • Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür.
 • Şiir yönü çok zayıf, dil yönü de diğer bölümlere göre çok ağırdır.
 • 4) Tegazzül

 • Gazel söyleme anlamına gelir, bütün kasidelerde olması gerekmez.
 • Methiyeden sonra şair bir fırsatını düşürüp aynı ölçü ve uyakta bir gazel söyler, buna tegazzül denir.
 • 5) Fahriye

 • Şairin kendini övdüğü bölümdür.
 • Fahriyeyi en seven şair Nefi’dir.
 • 6) Tac (Tac bir bölüm değil sadece şairin isminin geçtiği beyittir) 

 • Şairin kendisi hakkındaki yeni düşüncelerini söylediği bölümdür.
 • 2 – 3 beyit bulunur.
 • ‘Nefi’ çok kullanır
 • 7) Dua

 • Kasidenin son bölümüdür.
 • Birkaç beyit olur.
 • Şair burada övdüğü kişinin başarılı, uzun ömürlü, talihinin iyi olması yönünde dua eder.
 • Kaside ve Tarihsel Önemi
  Kasideler, sosyal ve kültür tarihi araştırmacısı için önemli bir belge ve bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilirler. Resmî tarihi vesikalar kadar, edebî metinlerin de tarih araştırmacısı için önemli bir belge olduğunu ispatlayacak önemli kaynaklar arasındadır. 

  Kasideler, ideal devlet adamı profili çizme, sosyal ve ekonomik konularda devrin özelliklerini yansıtma, sosyal hayatın değişik sahnelerini anlatma, tarihî şahsiyetlerin biyografik bilgilerine katkıda bulunma, siyasal ve kültürel tarihin pek çok değişik safhası için yazılmış edebi eserlerdir. 

   

  Resim 1: Şair Nedim              Resim 2: Şair Nef’i

  Örnek Kasideler

  Kaside
  Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır
  Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır 

  Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasında
  Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır 

  Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
  Elhak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır 

  İnsâf[ı] değildir anı dünyâya değişmek
  Gülzâr[ı]ların cennete teşbîh[i] hatâdır 

  İstanbul’un evsâfını mümkün mü beyân hiç
  Maksûd[ı] hemân sadr-ı kerem-kâra senâdır 

  Ez-cümle Nedîmâ kulun ey Âsaf-ı devrân
  Müstağrak-ı lütf u kerem ü cûd u atâdır
                                                 
      NEDİM 

  KASİDE-Yİ HÜLYA (Şair Ali KAYBAL)
  ‘ Sevgili eşime ithaftır ‘ 

  Ey divane bülbül gel bahara er
  Açılmış goncaya sen de gönül ver. 

  Ruhuna hoş gelen bir türkü gibi
  Seni saracak aşk rüzgarı eser. 

  Kırmızı renkleri bir kadeh gibi
  Açılmış goncalar beni okşa der. 

  Dayanılmaz arzu varsa içinde
  Kanatlarında güç, eksik olmaz fer. 

  Nereye koyarım diye düşünme
  Sinenin üstüdür güzel olan yer. 

  Tatlı nağmelerle bezenmiş sözler
  Kalbin derinine sevdayı eker. 

  Sevda öyle bir şey ki anlamazsın
  İnceden inceye bir derdi döşer. 

  Unutmak istersin güzelliğini
  Sen istedikçe o derine iner. 

  Bir bedeli vardır güzel sevmenin
  Aşık olan çile çekerek öder. 

  Meyhanelerini mesken tutarsın
  Sarhoşu olan ten kendinden geçer. 

  Sarılır kadehin ince beline
  Yudum yudum içer, arzuyla öper. 

  Her damla düştükçe alevlenir kor
  Baktığın yerlere hayali düşer. 

  Divanedir artık taşıdığın can
  Harı söndürmeye çöllere gider. 

  Leyla’yı arayan gözlerin artık
  Kumların üstünde Mecnun’a döner. 

  Her adım attığın yerde o vardır
  Serabına doğru seni sevkeder. 

  Hülya’yı öveyim tatlı sözlerle
  Ne güneş doğacak artık ne kamer. 

  Güneş doğmayınca sabah olmaz
  Günün ilk ışığı olmaz da seher. 

  Çalkalanan deniz dalgalarında
  Yol göstermeyecek artık bir fener. 

  Azgın dalgalarda yol gösterecek
  Tam gönlüme göre istenen rehber. 

  Ne kadar derinde olsa da yine
  Aranıp çıkartmak istenir cevher. 

  İnciler dizilmiş olur sineye
  Bulununca onun gibi mücevher. 

  Ziyasından yoksun kalmış yıldızlar
  Gece karanlıkta Hülya’yı bekler. 

  Aşk yarama merhem olacak ilaç
  Dünyada Hülya’dır, ahrette kevser. 

  Ey divane bülbül onu övmeye
  Sözler yetmez gayri, o tek şaheser. 

  Ey Dermani sende maarifet var
  Çile sardıranı sevmektir hüner. 

  Kulunu seversin Yaradan için
  Her sevgi içinde Allah’ı gizler. 

  Çektiğin çilenin sevabı varsa
  Hem ahirete, hem dünyaya yeter. 

  Günahtan arınmış olanlardan ol
  Kurulunca Hak’kın önünde mahşer. 

  Günahı çok olan sana bakınır
  Aşık olan canı gıbtayla izler. 

  Ey Allah’ım gonca gülün dalında
  Sonsuza dek eksik olmasın amber. 

  Hidayet eyle sen güzel kuluna
  Kalbime karşı hep olsun münevver. 

  Şahadeti eksik etme dilinden
  Hak’kın üzerine olsun mukadder. 

  Yanlışa düşüp de bocalamasın
  Tek kılavuz olsun ona Peygamber. 

  Onun sevgisi var benim kalbimde
  Benim sevgim onda olsun muteber.

  Şair: Ali KAYBAL

  Şair Nef’i-nin 4.Murata Sunduğu Kaside
  esdi nesim-i nevbahar açıldı güller subdem
  açsun bizüm de gönlümüz saki meded sun cam-ı cem

  erdi yine ürd-i bihişt oldı heva anber-sirişt
  alem bihişt-ender-bihişt her guşe bir bag-ı irem

  gül devri ıyş eyamıdır zevk u sefa hengamıdur
  aşıkların bayramıduf bu mevsim-i ferhunde-dem

  dönsün yine peymaneler olsun tehi humhaneler
  raks eylesun mestaneler mutribler etdükçe nagam

  bu demde kim şam u sehher meyhane bga reşk ider
  mest olsa dilber sevse ger ma’zurdur şeyhü’l-harem

  ya neylesun biçareler alüfteler avareler
  sagar suna mehpareler nuş itmemek olur sitem

  yar ola cam-cem ola böyle dem-i hurrem ola
  arif odur bu dem iyş u tarabla mugtenem

  zevki o rind eyler tamam kim tuta mest ü şad-kam
  bir elde cam-ılale-fam bir elde zülf-i ham-be-ham

  lutf eyle saki nazı ko mey sun ki kalmaz böyle bu
  dolsun sürahi vü sebu boş durmasun peymane hem

  her nev-reside şah-ı gül almış eline cam-ı mül
  lutf et açıl sen dahi gül ey serv-kad u gonce-fem

  bu dürd ü bu safi deme dönsün piyale gam yeme
  kanun-ı devr-i da’ime uy sen de mey sun dem-be-dem

  meydür mihekk-i aşıkan aşub-ı dil-aram-ı can
  sermaye-i pir-i mugan piraye-i bezm-i sanem

  mey akılı irşad eder aşıkları dilşad eder
  seyle virür berbad ider dillerde koymaz gerd-i gam

  mey ateş-i seyyaledür mina kadehle laledür
  ya gonce-i pür-jaledür açmış nedsim-i subh-dem

  saki mede mey sun bize cam-ı cem-i key sun bize
  rıtl-ıpeyapey sun bize gitsün gönüllerden elem

  biz aşık-ı azadeyüz amma esir-i badeyüz
  alüfteyüz dil-dadeyüz bizden gitsün gönüllerden elem

  bir cam sun Allah içün bir kase de ıl mah içün
  ta medh-i şahenşah içün alem ele levh ü kalem

  ol afitab-ı saltanat ol şeh-süvar-ı memleket
  cam-bezm ü hatem-mekremet memduh-ı esnaf-ı ümem

  eblak-süvar-ı rüzigar-aşub-ı rum ı zengibar
  leşkar-şikar-ı kam-kar behram-ı efridün-alem

  piraye-i mülk ü milel sermaye-i din düvel
  k’olmuş nasibi ta ezel tac-ı feridın taht-ı cem

  hakan-ı osmani-neseb kim münderic zatında heb
  islam-ı faruk-ı arab ikbal-i perviz-i acem

  sultan murad-ı kamuranefser-dih ü kişver-sitan
  hen padişah hem kahraman sahib-kıran-ı cem-haşem

  şahanşeh-i ferhunde-baht arayiş-i dihim ü taht
  bahtı kavi ikbali saht iskender-i yusuf-şiyem

  şah-ı cihan-ara mıdur mah-ı zemin-pira mıdur
  behram-ı bi-perva mıdur ya afitab-ı pür-kerem

  şahane-meşreb cem gibi sahib-kıran rüstem gibi
  hem isi-i meryem gibi ehl-i dil ü ferhunde-dem

  dünya vü mafiha nedür cennetde olsa ya nedür
  lutf eylemek zira nedür yanında bir nakd ü selem

  cümle hünerden bnasib sırr-ı aceb sun-ı garib
  meclisde şuh u dil-firib ceng edicek şir-i ücem

  gahi ki cihan ol şir-i yele hışm ile tig alur ele
  olur cihan pür-zelzele basdukça meyhane kadem

  ol dem ki kasd-i ceng eder sahraları gül-reng eder
  dünyayı hasma teng eder olusa sam u güstehem

  ssürdükçe hasma yektene bazmaz silah u cevşene
  yer kalmaz asla düşmene illa beyaban-ı adem

  ey hüsrev-i ali-nijad v’ey daver-i pak-i’tikad
  ey şah-ı sahib-adl ü dad ey padişah-ı muhterem

  sen bir şeh-i zi-şansın şahenşah-i devransın
  yani ki sen hakansın devrinde ben hakaniyeyim

  ben gerçi bir bi-hasılem şakird-i ders-i müşkilem
  hem mekteb-i ehl-i dilem halk olmadan levh ü kalem

  sözde nazir olmaz bana ger olsa alem bir yana
  pür-tumturak ü hoş-eda ne hafızem ne muhteşemem

  hakaniyem ben muhteşem yanumda serheng-i haşem
  hafız olur lebestdem hamem edince zir ü bem

  nef’i yeter daevayı ko dünya ile gavgayı ko
  efleke istignayı ko hake yüzün sür la-cerem

  kaldur elin eyle du’a buldı kasiden intiha
  şimdi du’a etmek sana hem müstehabdur hem ehem

  nice kaside bir kitab mecmua-i pür-intihab
  her nüktesi faslu’l-hitab her beyti bir genc-i hikem

  ta kim cihan ma’mur ola geh emn ü geh pür-şur ola
  ikbal ile mesrür ola ol husrev-i vala-himem

  Genç Osman Kasidesi (şair Nef’i)
  âferîn ey rûzgârıñ şehsüvâr-ı safderi
  arşa as şimden gerû tîğ-ı süreyyâ-cevheri

  pâre-i elmâsdur seng-i fesânı n’eyler ol
  çarha çekme bir dahi şemşîr-i vâlâ-gevheri

  ser-firâz etdin livâ’ü’l-hamd-i dîn-i ahmedi
  kâfire gösterdin el-hakk dest-bürd-i haydârı

  tîgüna n’ola yemîn eylerse rûh-ı murtazâ
  bir gazâ etdin ki hoşnûd eyledin peygamberi

  eyledin bir hamlede berbâd mülk-i düşmeni
  gerd-i rahşın gerçi kim sedd etdi râh-ı sarsarı

  mâh-ı nev sanma felekde göricek peykârını
  ditredi behrâm elinden düşdü zerrîn-hançeri

  ol kadar kan dökdü şemşîrin ki aksile anın
  kâse-i yâkûta döndü künbed-i nîlûferî

  gamze-i hûbân gibi cârî ucundan yine hûn
  böyle kalırsa eger yek-reng eder bahr u beri

  belki gark-ı bahr-ı hûn olurdu fülk-i dil gibi
  etdiğince tîg-ı hûn-efşân ile cevlân-geri

  şukka-i râyât-ı bahtınla rikâbın olmasa
  keştî-i nüh-âsmânın bâd-bân u lengeri

  berk uran destinde tîg-ı pür-güher midir yahud
  eyledi deryâya gavta âftâb-ı hâveri

  bir avuç gevher saçardı âleme gûyâ kefin
  saldığınca düşmene gâhî murassa’ şeş-peri

  bir acep deryâdır ordû-yı hümâyûnun senin
  kim habâb-ı ber-kârar olmuş ana her çâderi

  mevc-i pey-der-peydir ol bahra sipâh-ı saf-be-saf
  bir neheng olsa n’ola her top-ı ejder-peykeri

  her alay bir mevc-i tûfân-hîzidir anın n’ola
  hâr u has gibi önünce kaçsa kâfir askeri

  gün gibi tenhâda çıksan tîg ile meydâna sen
  kâr-ger düşmez sipâh-ı düşmenin şûr u şeri

  şeb-çerâğ-ı dîn ü devletdir vücûdun hıfz içün
  kat kat olmuş ejdehâdır heft-çarhın çenberi

  karşı durmaz sana şimdensonra bu ikbâl ile
  düşmenin ger kahramân olsa ser-â-ser leşkeri

  böyle âgâz eylesin şimdengeri elkâbına
  câmi’-i nüh-kubbe-i kevnin hatîb-i minberi

  âftâb-ı bahr u ber sâhib-kırân-ı şark u garb
  şehsüvâr-ı nâm-ver râyet-güşâ-yı safderi

  âsmân-ı devletin hûrşîd-i kudsî-pertevi
  bezm-gâh-ı şevketin cemşîd-i hûrşîd-efseri

  nakd-ı vakt-i saltanat sermâye-i emn ü emân
  dest-gîr-i dîn ü devlet kâm-bahş-ı serverî

  şâh-ı vâlâ-rütbe osmân hân gâzî kim felek
  görmemişdir böyle bir şâhenşeh-i cengâveri

  şehsüvâr-ı âlem-ârâ kim revâdır olsa ger
  na’l u mîh-ı rahşı çarhın âftâb u ahteri

  safder-i kişver-güşâ kim cenge çıkdıkça olur
  cebre’îl ‘inna fetehnâ’-h’ân-ı tîg u miğferi

  pâdişâh-ı âdil ü âlî-neseb kim yaraşır
  etse ger serheng ü der-bân keykubâd u kayseri

  şehriyâr-ı âsmân-mesned ki olmuş tâ ezel
  secde-gâh-ı heft-iklîm-i cihândır kişveri

  şehnişîn-i nüh-revâk-i âsmândur mesnedi
  ıyd-gâh-i heft-iklîm-i cihândur kişveri

  mesned-i iclâlinin rif’at bir ednâ pâyesi
  dergeh-i ikbâlinin devlet kadîmî çâkeri

  her ne işlerse zamâne tâbi’-i endîşesi
  her ne emr eylerse devrân bende-i fermân-beri

  verse tab’-ı âteşe ger berk-ı tîgı terbiyet
  ma’den-i elmâs ederdi tûde-i hâkisteri

  adli ger ârâyiş-i bezm-i cihân etse olur
  şem’a şeh-perrin ile pervânenin bâl ü peri

  ol kadar âsûde âlem sâye-i adlinde kim
  hâb-gâh eyler gazâle pehlû-yı şîr-i neri

  etse ger hâsiyyet-i hıfzı sirâyet âleme
  tarh olurdu safha-i âb tizre nakş-ı âzeri

  aksidir anın felekde hırmen-i encüm değil
  saçdı dest-i lutfu hâke ol kadar sîm ü zeri

  yazsa vasf-ı nükhet-i hülkun verirdi âleme
  gerd-i hâk-pây-ı hâme bûy-ı müşk-i ezferi

  kadr-i hâk-i kûy-i ahlâkın bilirdi rüzgâr
  birbirine eylese âgışte müşk ü anberi

  kâm-kârâ saf-derâ sâhib-kırân şâhenşehâ
  ey serîr-i adl ü dâdın dâver-i dîn-perveri

  sihr ederdim medhine geldikçe ammâ n’eyleyim
  eylemiş hakk vasfını kayd-ı tasavvurdan berî

  aczime bir hüccet alırdım eger ehl olsalar
  rûzgârın yâve-sencân-ı fazîlet-güsteri

  âcizim hak üzre evsâfında hâlâ kim benim
  âlem-i endîşenin allâme-i dânişveri

  belki kânûn-ı suhande hall ü akd-ı nüktede
  hikmet-i fükr ü hayâlin feylesof-ı ekberi

  hasb-ı hâlimdir husûsâ lâf u da’vâ ber-taraf
  gerçi sâhib-lâf olur erbâb-ı tab’ın ekseri

  ben öğünmem kadrim erbâb-ı dil ü dâniş bilir
  ârifim düşmezbana lâf u güzâf-ı serserî

  hâmem ol mu’ciz-tırâz-ı sad-hezârân pîşedir
  kim nazîr olmaz ana illâ kelîmin ejderi

  harfidir mecmû’a-i esrâr-ı dîvân-ı kemâl
  noktasıdır mühre-i dâğ-ı derûn-ı enverî

  tab’ım ol büt-hânedir kim sûret-i dîvârının
  taşa kâr eyler hadeng-i gamze-i nâzik-teri

  nice sûret feyz-i enfâsımla cân bulsa olur
  her biri şehr-i dilin bir âlem-ârâ dilberi

  her hayâlim bir arûs-ı nâz-perverdir benim
  kim bu âlemden değil esbâb-ı zîb ü zîveri

  mûy-ı gîsû-yı melekdir târ u pûd-ı câmesi
  pâre-i pîrâhen-i hûr-ı cihândır mu’ceri

  bâde-i idrâkimin tevhîd ser-cûş-ı humu
  sâkî-i endîşemin tahkîk dürd-i sâgarı

  hâmemin râh-ı sülûk-ı fitne hatt-ı sâyesi
  şi’rimin habl-ı metîn-i feyz târ-ı mıstarı

  kande ben kande yine ta’rîf-i şâh-ı nüktedân
  n’yleyim zabt edemem endîşe-i zûr-âveri

  fikr-i evsâfın gıdâ-yı rûhdur endîşeme
  dil helâk olur ger olursam o sevdâdan beri

  cevher-i iksîr-i medhin tarh edince reşkden
  eylerin her lahza endîşemle ceng-i zer-gerî

  korkarım hem âftâb-ı kîmyâ-ger duymasın
  yohsa bin şevk ile olur ol dahî bir müşterî

  zerresin mihre gubârın rûzgâra kim verir
  cevherîyim ben cîhâna vermem öyle gevheri

  böyle cevher var elimde n’yleyim dünyâyı ben
  başına çalsın felek âyîne-i iskenderî

  âlemi teshîr içün hâtem ne lâzım tab’ıma
  ben süleymân-ı hayâlim n’eyleyim engüşteri

  her ne dersem ism-i a’zam gibi olur kâr-ger
  ol kadar ta’zîm ile dinler sözüm ins ü perî

  başla şimdensonra ey nef’î du’â-yı devlete
  bir du’â et kim ola hüsn-i kabûlün mazharı

  eyleye tâ husrev-i sâhib-kırân-ı şark u garb
  eşheb-i zer pâleheng-i subh ile cevlân-geri

  hakk ser-efrâz eylesin râyât-ı dîn ü devletin
  kande azm eylerse olsun feth ü nusret rehberi

  eyledikçe azm-i meydân-ı gazâ evvel kadem
  pây-mâl olsun yolunda düşmen-i dînin seri

  

  33 comments to Kaside Örnekleri Özellikleri ve Bölümleri

  • melisa

   Genç Osman Kasidesi nin günümüz Türkçesi ile yazılımı,kasidenin bölümlerini yazarsanız çok memnun olurum .

  • kadriye

   3 tane kısa kaside örneği lazım açıklamalarıyla birlikte yardımcı olabilir misiniz lütfen.

  • sibel akgümüş

   Çok yardımcı oldunuz teşekkürler. :)

  • Erol

   Alemlerin rabbine (c.c.) yahut Rasul u zisan efendimize (s.a.s.) ithafla yazılmış bir kaside yok mu? Yakın zamanda böyle bir kasideye ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • pelin

   Nefinin 4. murada sunduğu kasideyi de açıklayabilir misiniz?

  • pelin

   Çok güzel peki nefinin kasidesinin de açıklaması var mı?

  • ela ayşe rana

   Din ve devlet adamlarını övmek amacıyla belli kurallar içerisinde yazılan uzun şiirlere kaside denir.
   ÖZELLİKLERİ:,
   1-)İlk beyitine matla ve son beyitine makta denir.
   2-)En güzel beyitine Beyitü-l Kasid denir.
   3-)Şairin mahlasının geçtiği beyite Taç beyit denir.
   4-)En az 33 ve en fazla 99 beyitten oluşur.

  • cizreli ayşe

   Kasideler, tek kelimeyle süper öğreticidir. Tavsiye ediyorum okuyun bence.

  • turna

   emrah bey beyitlerin bölümlerini şiirin altına yazıyorum…

   Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
   Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

   (Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan
   su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda
   vermez.)

   Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
   Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

   (Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa
   gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök
   kubbeyi kaplamıştır, bilemem..)

   Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
   Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

   (Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden
   benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim
   akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana
   getirir.)

   Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
   İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

   (Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim
   yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen
   kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.)

   Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
   Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

   (Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile
   mahvetsin), boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine
   su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.)

   Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
   Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

   (Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi,
   gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar
   uğraşsa yine de) gubârî (yazı)sını, senin yüzündeki
   tüylere benzetemez. )

   Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola
   Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

   (Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim
   ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek
   dileği ile dikene verilen su boşa gitmez.)

   Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
   Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

   (Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan
   bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su
   vermek hayırlı bir iştir.)

   İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
   Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

   (Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste
   ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır,
   söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.)

   Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
   Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

   (Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su
   içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum,
   sofular da kevser istiyorlar.)

   Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
   Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

   (Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin
   bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş
   salınışlı; serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş.)

   Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
   Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

   (Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden
   kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere
   bırakamam.)

   Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
   Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

   (Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem,
   öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla
   sevgiliye su sunun.)

   Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
   Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

   (Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık
   ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi
   (yalvarıp aracı olması bu dikbaşlılığından)
   kurtarabilir.)

   İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
   Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

   (Gül fidanı bir hile ile (meşhur gül ve bülbül
   efsanesindeki gibi yine) bülbülün kanını içmek
   istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül
   dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını
   değiştirmesi gerekir.)

   Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
   İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

   (Su Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoluna uymuş (ve bu hâli
   ile) dünya halkına temiz yaratılışını açıkça
   göstermiştir.)

   Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
   Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

   (İnsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz.
   Muhammed’in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su
   serpmiştir.)

   Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
   Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

   (Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını
   tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayı su
   meydana çıkarmıştır.)

   Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
   Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

   (Hz. Peygamberimiz’in mûcizeleri dünyada uçsuz
   bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan (o
   mucizelerden), ateşe tapan kâfirlerin binlerce
   mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.)

   Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
   Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su

   (Mihnet günü Ensâr’a parmağından su verdiğini (bir
   mucize olarak parmağından su akıttığını) kim işitse
   hayret ile (şaşa kalarak) parmağını ısırır.)

   Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
   Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

   (Dostu yılan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb-
   ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse (o su,
   düşmanına) elbette yılan zehrine döner.)

   Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
   El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

   (Abdest (almak) için el uzatıp gül (gibi olan)
   yanaklarına su vurunca (sıçrayan) her bir su
   damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.)

   Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
   Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

   (Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan
   taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.)

   Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
   Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

   (Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık
   salmak (orayı aydınlatmak) ister. Eğer parça parça da
   olsa o eşikten dönmez.)

   Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
   Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

   (Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek
   için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na’tının
   zikrini dillerinde tekrarlamayı (dertlerine)
   derman bilirler.)

   Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam
   Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

   (Ey Allah’ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı!
   Susamışların (susuzluktan dudağı kurumuşların) yanıp
   dâimâ su diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.)

   Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi’râc’da
   Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

   (Sen o kerâmet denizisin ki mi’râc gecesinde feyzinin
   çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.)

   Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
   Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

   (Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su lazım olsa,
   güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel
   su iner.)

   Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
   Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

   (Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış,
   (ama) o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden
   ümitliyim.)

   Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
   Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su

   (Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin (alelâde)
   sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su
   (damlası) gibi birer inci olmuştur.)

   Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
   Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

   (Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan
   düşkün (yahut aşık) göz, (sana duyduğu) hasretten su
   (gözyaşı) döktüğü zaman,)

   Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
   Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su

   (O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat
   çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını
   ummaktayım.)

   Şair Fuzuli

   nesib: 1-15. beyitler
   girizgah:16. beyit
   methiye: 17-29.beyit
   fahriye:30.beyit
   dua:31-32. beyit

  Yorum Yazabilirsiniz

    

    

  
  DMCA.com Protection Status
  Bumerang - Yazarkafe