Facebook Şekilleri ve Yüz İfadeleri – Sayfa 3

Facebook Şekilleri yüz ifadeleri

——————————————————————

´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ~*

tweety

————————————————————–

◢ ▇ ◣ ┈ ┈ ◢ ▇ ◣
▇ ▇ ▇ ◣ ◢ ▇ ▇ ▇
◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤
┈ ◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤
┈ ┈◥ ▇ ▇ ◤
┈ ┈┈ ◥ ◤

——————————————————————

 ________________________¶¶ 
_______________________¶__¶ 
_______________________¶___¶ 
_______________________¶____¶ 
_________¶¶¶¶¶_________¶____¶ 
_________¶__¶¶¶¶¶¶_____¶____¶ 
_________¶____¶¶__¶¶___¶____¶___¶¶ 
__________¶_____¶¶__¶¶_¶____¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶______¶¶__¶_¶¶¶¶____¶¶¶ 
¶¶¶_________¶¶______¶__¶¶__________¶¶ 
¶__¶__________¶¶¶____¶¶________¶¶¶¶¶¶¶ 
¶___¶__________¶¶¶¶_______________¶ 
¶__¶_____________¶________¶_¶¶¶___¶ 
_¶_¶_____________¶_______¶_¶_¶¶___¶ 
_¶¶______________¶_________¶_¶¶___¶ 
_¶_¶_____________¶_________¶¶¶_____¶¶¶ 
_¶_¶_____________¶__¶__________¶¶____¶ 
_¶_¶______________¶___¶________¶_¶¶__¶ 
_¶__¶_____________¶____¶¶_______¶¶¶¶¶ 
__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___¶_________¶¶¶¶¶¶________¶ 
__¶________________________¶ 
__¶________________________¶ 
__¶________________________¶ 
___¶________¶_________¶¶___¶ 
____¶_______¶___¶______¶__¶¶¶¶¶¶ 
__¶¶_______¶____¶______¶¶¶_____¶ 
_¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶¶___¶ 
__¶___¶¶__¶__¶_¶¶¶___¶______¶__¶ 
___¶__¶____¶__¶__¶__¶____¶¶¶__¶ 
____¶__¶____¶__¶ ¶__¶___¶¶__¶¶ 
____¶__¶_____¶¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶ 
____¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶ 
____¶¶¶¶__________¶__¶ 
___________________¶¶¶¶ 
___________________¶¶¶¶

eşek

——————————————————————

________¶¶¶_______1¶______________________________ 
________1¶_1_____§_¶______________________________ 
_________¶__¶111¶__¶______________________________ 
__________¶_¶___¶__¶______________________________ 
_________¶¶1_¶¶¶¶¶¶_______________________________ 
________¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶_______________________________ 
_______¶¶¶¶¶§§¶__§¶_______________________________ 
______¶¶¶¶¶§11§__1¶§______________________________ 
_____¶¶¶§§§§111§§§¶§§_____________________________ 
____¶¶¶¶§§¶1§1§11111§¶¶___________________________ 
____¶¶¶1§§1¶¶§§¶¶1§§111§1¶________________________ 
___¶¶¶¶11111¶§¶¶__1§¶§1§¶¶¶_______________________ 
___¶¶¶11111111§¶¶____¶1¶1_________________________ 
___¶§¶11111111§1¶_________________________________ 
_____¶§§1111111§11¶_______________________________ 
_____¶111111111111§1§¶¶___________________________ 
_____¶1111111111111§§§§§§§§¶¶¶¶¶§___111___________ 
_____1§1111111111111111111111111§§§11§§§§§¶¶______ 
______¶1111111111111111§§§§11111111§§§111§§1§¶____ 
______¶¶111111§11111111111111111111111111111§¶¶___ 
_______¶§§1111§111111111111111111111111111111§¶___ 
________¶¶§1¶¶§111111111111111111111111111111§¶§__ 
_________¶111§¶111111111111111111111111111111¶§1__ 
_________¶111¶¶§111§§111111111§§1§11111§§§11¶¶¶___ 
_________¶1§¶_¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶¶§11111§§§§¶¶¶¶___ 
________¶§§¶___¶§¶____1§¶¶¶§1___¶§111§§§¶¶1¶_§¶___ 
_______¶§§¶____¶§¶_______________§11§§¶¶¶1§¶1¶¶___ 
_______¶§¶_____¶1§¶______________¶§1§¶___¶§§1§1___ 
_______¶§______¶¶¶§_______________¶§1¶_____¶§¶¶___ 
______¶¶________¶¶________________¶11¶_____¶¶¶¶___ 
_____¶§_________¶¶_______________¶§¶¶______¶¶¶¶¶__ 
____§1¶_________¶¶______________¶§¶________¶¶¶¶¶__ 
___1§¶¶________¶¶¶_____________¶1¶_________¶¶_¶___ 
__¶_1¶_________1§§___________¶§1¶_________¶§¶_____ 
______________¶__1__________¶__¶_________¶¶¶______

at

——————————————————————

_____________________________________¶¶___________
________________________________¶1¶1111111¶_______
________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____
_____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___
___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_
__¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_
__¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_
_11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶
¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶
¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_
¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_
¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_
_1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__
__¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___
___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____
____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____
______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______
_______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________
_________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________
____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________
______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________
_________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________
____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________
_______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________
___________________________11¶____________________

kırık kalp

——————————————————————

__________,-~-. _.–._.-~-,
_________/ .- ,’_______`-. \
_________\ /`__________\’/
_________ /___’a___a`___\
_________|____,’(_)`.____ |
_________\___( ._|_. )___ /
__________\___ .__,’___ /
__________.-`._______,’-.__
________,’__,’___`-’___`.__`.
_______/___/____V_____\___\_
_____,’____/_____o______\___`.__
___,’_____|______o_______|_____`.
__|_____,’|______o_______|`._____|
___`.__,’_.-\_____o______/-._`.__,’
_________/_`.___o____,’__\_
__.””-._,’______`._:_,’_______`.,-””._
_/_,-._`_______)___(________’_,-.__\
(_(___`._____,’_____`.______,’___)_)
_\_\____\__,’________`.____/.___/_/

sevimli ayı

——————————————————————

 _______ad88888888888888888888888a, 
________a88888″8888888888888888888888, 
______,8888″__”P88888888888888888888b, 
______d88_________`””P88888888888888888, 
_____,8888b_______________””88888888888888, 
_____d8P”’__,aa,______________””888888888b 
_____888bbdd888888ba,__,I_________”88888888, 
_____8888888888888888ba8″_________,88888888b 
____,888888888888888888b,________,8888888888 
____(88888888888888888888,______,88888888888, 
____d888888888888888888888,____,8___”8888888b 
____88888888888888888888888__.;8′”””__(888888 
____8888888888888I”8888888P_,8″_,aaa,__888888 
____888888888888I:8888888″_,8″__`b8d’__(88888 
____(8888888888I’888888P’_,8)__________88888 
_____88888888I”__8888P’__,8″)__________88888 
_____8888888I’___888″___,8″_(._.)_______88888 
_____(8888I”_____”88,__,8″_____________,8888P 
______888I’_______”P8_,8″_____________,88888) 
_____(88I’__________”,8″__M””””””M___,888888′ 
____,8I”____________,8(____”aaaa”___,8888888 
___,8I’____________,888a___________,8888888) 
__,8I’____________,888888,_______,888888888 
_,8I’____________,8888888’`-===-‘888888888’ 
,8I’____________,8888888″________88888888″ 
8I’____________,8″____88_________”888888P 
8I____________,8’_____88__________`P888″ 
8I___________,8I______88____________”8ba,. 
(8,_________,8P’______88______________88″”8bma,. 
_8I________,8P’_______88,______________”8b___””P8ma, 
_(8,______,8d”________`88,_______________”8b_____`”8a 
__8I_____,8dP_________,8X8,________________”8b.____:8b 
__(8____,8dP’__,I____,8XXX8,________________`88,____8) 
___8,___8dP’__,I____,8XxxxX8,_____I,_________8X8,__,8 
___8I___8P’__,I____,8XxxxxxX8,_____I,________`8X88,I8 
___I8,__”___,I____,8XxxxxxxxX8b,____I,________8XXX88I, 
___`8I______I’__,8XxxxxxxxxxxxXX8____I________8XXxxXX8, 
____8I_____(8__,8XxxxxxxxxxxxxxxX8___I________8XxxxxxXX8, 
___,8I_____I[_,8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8__8________8XxxxxxxxX8, 
___d8I,____I[_8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8b_8_______(8XxxxxxxxxX8, 
___888I____`8,8XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_8,_____,8XxxxxxxxxxxX8 
___8888,____”88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8)8I____.8XxxxxxxxxxxxX8 
__,8888I_____88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_`8,__,8XxxxxxxxxxxxX8″ 
__d88888_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxxxX8’__`8,,8XxxxxxxxxxxxX8″ 
__888888I_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxX8’____”88XxxxxxxxxxxxX8″ 
__88888888bbaaaa88XXxxxxxxxxxxXX8)______)8XXxxxxxxxxXX8″ 
__8888888I,_“””””””8888888888888888aaaaa8888XxxxxXX8″ 
__(8888888I,______________________.__“`”””””88888P” 
___88888888I,___________________,8I___8,_______I8″ 
____”””88888I,________________,8I’____”I8,____;8″ 
___________`8I,_____________,8I’_______`I8,___8) 
____________`8I,___________,8I’__________I8__:8′ 
_____________`8I,_________,8I’___________I8__:8 
______________`8I_______,8I’_____________`8__(8 
_______________8I_____,8I’________________8__(8; 
_______________8I____,8″__________________I___88, 
______________.8I___,8’_______________________8″8, 
______________(PI___’8_______________________,8,`8, 
_____________.88’____________,@@___________.a8X8,`8, 
_____________(88_____________@@@_________,a8XX888,`8, 
____________(888_____________@@’_______,d8XX8″__”b_`8, 
___________.8888,_____________________a8XXX8″____”a_`8, 
__________.888X88___________________,d8XX8I”______9,_`8, 
_________.88:8XX8,_________________a8XxX8I’_______`8__`8, 
________.88’_8XxX8a_____________,ad8XxX8I’________,8___`8, 
________d8’__8XxxxX8ba,______,ad8XxxX8I”__________8__,__`8, 
_______(8I___8XxxxxxX888888888XxxxX8I”____________8__II__`8 
_______8I’___”8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8I’____________(8__8)___8; 
______(8I_____8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8″______________(8__8)___8I 
______8P’_____(8XxxxxxxxxxxxxxX8I’________________8,_(8___:8 
_____(8’_______8XxxxxxxxxxxxxxX8’_________________`8,_8____8 
_____8I________`8XxxxxxxxxxxxX8’___________________`8,8___;8 
_____8’_________`8XxxxxxxxxxX8’_____________________`8I__,8′ 
_____8___________`8XxxxxxxxX8’_______________________8’_,8′ 
_____8____________`8XxxxxxX8’________________________8_,8′ 
_____8_____________`8XxxxX8’________________________d’_8′ 
_____8______________`8XxxX8_________________________8_8′ 
_____8________________”8X8’_________________________”8″ 
_____8,________________`88___________________________8 
_____8I________________,8’__________________________d) 
_____`8,_______________d8__________________________,8 
______(b_______________8’_________________________,8′ 
_______8,_____________dP_________________________,8′ 
_______(b_____________8’________________________,8′ 
________8,___________d8________________________,8′ 
________(b___________8’_______________________,8′ 
_________8,_________a8_______________________,8′ 
_________(b_________8’______________________,8′ 
__________8,_______,8______________________,8′ 
__________(b_______8’_____________________,8′ 
___________8,_____,8_____________________,8′ 
___________(b_____8’____________________,8′ 
____________8,___d8____________________,8′ 
____________(b__,8’___________________,8′ 
_____________8,,I8___________________,8′ 
_____________I8I8’__________________,8′ 
_____________`I8I__________________,8′ 
______________I8’_________________,8′ 
______________”8_________________,8′ 
______________(8________________,8′ 
______________8I_______________,8′ 
______________(b,___8,________,8) 
______________`8I___”88______,8i8, 
_______________(b,__________,8″8″) 
_______________`8I__,8______8)_8_8 
________________8I__8I______”__8_8 
________________(b__8I_________8_8 
________________`8__(8,________b_8, 
_________________8___8)________”b”8, 
_________________8___8(_________”b”8 
_________________8___”I__________”b8, 
_________________8________________`8) 
_________________8_________________I8 
_________________8_________________(8 
_________________8,_________________8, 
_________________Ib_________________8) 
_________________(8_________________I8 
__________________8_________________I8 
__________________8_________________I8 
__________________8,________________I8 
__________________Ib________________8I 
__________________(8_______________(8′ 
___________________8_______________I8 
___________________8,______________8I 
___________________Ib_____________(8′ 
___________________(8_____________I8 
___________________`8_____________8I 
____________________8____________(8′ 
____________________8,___________I8 
____________________Ib___________8I 
____________________(8___________8′ 
_____________________8,_________(8 
_____________________Ib_________I8 
_____________________(8_________8I 
______________________8,________8′ 
______________________(b_______(8 
_______________________8,______I8 
_______________________I8______I8 
_______________________(8______I8 
________________________8______I8, 
________________________8______8_8, 
________________________8,_____8_8′ 
_______________________,I8_____”8″ 
______________________,8″8,_____8, 
_____________________,8’_`8_____`b 
____________________,8’___8______8, 
___________________,8’____(a_____`b 
__________________,8’_____`8______8, 
__________________I8/______8______`b, 
__________________I8-/_____8_______`8, 
__________________(8/-/____8________`8, 
___________________8I/-/__,8_________`8 
___________________`8I/–,I8________-8) 
____________________`8I,,d8I_______-8) 
______________________”bdI”8,_____-I8 
___________________________`8,___-I8′ 
____________________________`8,,–I8 
_____________________________`Ib,,I8 
______________________________`I8I

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

——————————————————————

. … … … … … … … … ,,—-~~”’¯¯¯¯¯¯”’~~—-,,
… … … … … …,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::::::::::¯”’~,,
… … … … ..,,~”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”~,,
… … … ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
… … …,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
… … .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|:::::::|:::::::\\:::::::::::|:|:::::\::\
… … /::::::/:::|::::::|:::::|::|::::\:\:::::/\::::/:::||:::::::::|:/::::::|:::|
… …/::::::|:::::\::::::\::::\::\::::/\:\,::/::\::/::::|:|:::::::/\/::::::/::::|
… ../::::::/::::::’\::::::\-,:::\/\::/: :\-,”/ : :\/:\:::/: |:::::/::/::::::|::::/
… ./::::::|:::::::::\::::::\|::/: \/: : : \/: : : : : \,/: \/::_/\//:\:::::/:::/
… /::::::/::/:::::::|::/,__/:/: :__/ . .: : : : : : :\__. \/: \:::::/::/:::/
… |:::|::::::::::::/::/::::/;/ ;/ ,. .,\: : : : : : : / ,._., \ /::::::|::/:|
…|:::/:::/::::::::/::/|:::|.\: |.|❤||; : : : : : :|.|.❤||;|::|:::\/:/
…|::|:::|::::::::/:::\|:::’\,|: \.”‘” /: : : : : : : :’\.” ‘”/ : \: |:::|::\
…|::|:::|:::::::/:::::|::::|/: : “¯’: : : : : : : : : :”¯” : : :\ : :/::::’\
…|::|:::|::::::/:::::/:::::’\: : : : : : : : : : : : : : :’: : : : :| :/::::::|
… \:|:::|:::::|::::::|::::::|,: : : : : : :~,___,~: : : : : :,-“:::::::|::|
… .’\|::|:::::|::::::||::::::\’~,: : : : : : ‘~–~’: : : : ,,~”\:::::::::|:/
… …’\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::’\::::::::/
… … .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-‘\::::::::\-,,_::|/
… … ..’,\,::|~–‘-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\… .’|
… ..,~”’: : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”’~~”~,”,: : \:::::::|.. /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~’-,:\::::::|\,
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:’-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-‘\,|: :|
…\ : : : : : : : : : :’\: : :\:::|: : ‘\’\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-‘,_
… \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :’,-‘-,_,: : : “-,: : : : : : : : :,/”’-,
… .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“….”-,:\: : : : ‘\: : : : : : :,/…….”-,
… …\: : : : : : : : : : \: |: : :/………..\*/ : : : :|: : : : : :,-“………..’|
… … .\ : : : : : : : : : ‘\’: : /…………..\/ : : : : /: : : : : :,-“…………./
… … …\ : : : : : : : : : ‘\:/……………..\: : :,/: : : : : /……………../
… … …..\ : : : : : : : : : \……………………\:,-“: : : : :,/…………/
… … … …\ : : : : : : : : : \,_………….._,”======’,_……….,-“\
… … … … \,: : : : : : : : : \: ¯”’~—~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,’: :\
… … … … ..’\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ‘|: : \
… … … … … .\, : : : : : : : : ‘\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : ‘\
… … … … … …\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
… … … … … … ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
… … … … … … …\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
… … … … … … … .\\ : : : : : : : :’\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : ‘|
… … … … … … … ./:\: : : : : : : : :’\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
… … … … … … … /: : \: : : : : : : : : ‘\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
… … … … … … …/: : : ‘\: : : : : : : : : :’\,: : : : : :; : : : :|: : : : : : |
… … … … … … ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : ;: : : : : |: : : : : /: |
… … … … … … ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : ‘\,:.. :: : : : : : |: : : :;:: |
… … … … … ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \*, : : : : : :| : : : :\: |
… … … … … ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
… … … … ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :’\: : : :| : : : : : ,/
… … … … ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :’\: : |: : : : : : /
… … … …/: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : ‘\: |: : : : : /
… … … ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
… … … ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
… … …/-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :’\: : :’|
… … …|’,/,/:||:\,\: : : “’~,,~~—,,,_: : : : : : : : ‘\: : : : : :\,: :|
… … ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,…….. ¯¯””~~~-~.|\: : : : : : \:|
… … ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,…………………..|: : : : : : : \|
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,…………………\: : : : : : : :\,
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\………………..“\: : : : : : : : ‘\
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\……………,/: : :\: : : : : : :\ 
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,………..,/: : : : ‘\: : : : : : ||
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \…….,/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
… … ..’|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
… … …|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|
… … …|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : :|
… … … |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
… … … | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : :/

——————————————————————

____________________$$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___________$$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
___$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$$§$

——————————————————————

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
$______________________________________$ 
$______________________________________$ 
$____________________$$$______________$ 
$___________________$$$$$_____________$ 
$____________________$$$______________$ 
$____$$$$$$$$$$$$$$$________________$ 
$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$ 
$________________$$$$$$$$$$$_________$ 
$______________$$$$$$$$$$_$$$$_______$ 
$_____________$$$$$$$$$$____$$$______$ 
$___________$$__$$$$$$____$$$$$______$ 
$_________$$$$$___$$____$$$$$________$ 
$________$$$$_$$$$_____$$$$__________$ 
$______$$$$__$$$$_______$____________$ 
$_______$__$$$$_______________________$ 
$________$$$$_________________________$ 
$______$$$$$__________________________$ 
$_____$$$$____________________________$ 
$___$$$$___$$$$______________________$ 
$_$$$$$___$$__$$_____________________$ 
$__$$_____$$__$$_____________________$ 
$__________$$$________________________$ 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

——————————————————————

 111111¶11111111111111111111111111111111111111 
111111¶11111111111111111111111111111111111111 
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111 
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111 
11¶111¶11111111111111111111111111111111111111 
11¶¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111 
111¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111 
111¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111 
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111 
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111 
1¶¶11¶¶11111111111111111111111111111111111111 
¶¶11¶¶111111111111111111111111111111111111111 
¶¶1¶¶1111111111111111111111111111111111111111 
¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111 
1¶¶111111111111111111111111111111111111111111 
11¶¶1111¶¶11111111111111111111111111111111111 
111¶11¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111 
11111¶¶11¶¶¶111111111111111111111111111111111 
1111¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111111111111 
111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11111111111111111111111111111 
1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111111 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111 
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111 
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111111111111111111 
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111111111111111 
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11111111111111 
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111 
1111111111111111111¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111 
1111111111111111111¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶11111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶1111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 
1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶11 
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶ 
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶ 
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶11111¶¶¶1111 
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶111111¶¶111 
111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶11¶1111 
111111111111111111111111¶¶¶¶11¶11¶1¶¶¶¶1¶¶111 
11111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶1¶111 
1111111111111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11 
111111111111111111111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶11 
111111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11 
111111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶111 
11111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111 
11111111111111111111111111111¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111 
1111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶111 
1111111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶1¶¶1111 
111111111111111111111111111111¶¶¶¶1111¶¶¶1111 
11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111

——————————————————————

“““““` ✬ ‘✧ ‘✬
““““` __♜_♜_♜__
“““` `{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
‘“` ✩`{✫/\/\✰/\/✰/\/\✫}` ✩
‘“` ♖_{♖___♖__♖___.♖}_♖
“` {/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
“`{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
“{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
“{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_}

‘“““““✬ ‘✧ `✬
“““““ ♜=♜=♜
“““` ` {_♥_✿_♥_} 
‘“` ✩ `✫{=✰=✰==}✫ `✩
““♖.{♖___♖_♖___♖}.♖
“`{==================}
“`{✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿}
“ {===================}
“{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_}

““““ * ` ` * ` ` *
‘““““ 0 ` ` 0 ` ` 0
““““ ||___||___||
““ * ` {,,,,,,,,,,,,,,,,,,,} ` *
““ 0 ` {/\/\/\/\/\/\/\/\} ` 0
‘“`_||_{_______”_____}_||_
“`{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
“`{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
“`{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
“`{_____________”________}

.,,,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,*,,,,,*
,,,,,,,,,,,,,,,,,’0,,,,”0,,,,”0
,,,,,,,,,,,,,,, _||___||___||_
,,,,,,,,,,,’*,,{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,},*
,,,,,,,,,, 0,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/},’0
,,,,,,,,,_||_{_________”___}_||_
,,,,,,,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
,,,,,,,,{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
,,,,,,,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
,,,,,,,,{_____________”_________}

——————————————————————

████████████▓▓▓▓▓▓
████████▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓▓
██████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
██▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▓
▓░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░▓
▓░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░▓
▓░░░░░░░░░░░░██▒█░░░░░░░░░░░█░░░▓
▓░░░░░░░░░░██████░░░░░░░█████░░░▓
▓░░░░░░░░░███████░░░░░░██▒▒█░░░░▓
█▓░░░░░░░░█████▒█░░░░░██████░░░▓
█▓░░░░░░░░█▒▒▒▒▒█░░░░██████░░░▓
██▓░░░░░░░█▒▒▒▒█░░░░████▒▒█░░▓
███▓░░░░░░█▒▒▒█░░░░░█▒▒▒▒█░░▓
███▓░░░░░░████░░░░░░█▒▒▒█░░▓
████▓░░░░░░░░░░░░░░░░███░░▓
█████▓▓░░░░░░░█████░░░░░░▓
███████▓▓▓░░░░░██░░░░░░░▓
██████████▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓
█████████▓▓░░░░░░░░░▓
████████▓▓░░░░░░░░░░▓▓
████████▓░░▓▓░░░░░░░░░▓
███▓▓▓▓▓▓░▓░░░░░░░░░░░▓
█▓▓░░░▓▓▓▓░▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓
█▓▓░░░░░░▓▓▓▓░░░░░░░▓▓░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓
██▓▓░░░░░░░░░▓███▓░░░░░░░░░░▓
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

╔══╗ 
║██║ 
║(O)║♫ ♪ ♫ ♪
╚══╝
▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
Min- – – – – – – – – – – -●Max

Daha Fazla Şekil İçin Bu Sayfalarımıza Da Bakabilirsiniz:

Facebook Şekilleri – Yüz İfadeleri Sayfa 4

3 comments to Facebook Şekilleri ve Yüz İfadeleri – Sayfa 3

  • selin

    Bu şekiller tam benlik çok teşekkürler.

  • melik yıldırım

    Allah sizden razı olsun bunu çıkardığınız için.

  • berke ersönmez

    Güzelmiş.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.